บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการจัดการขยะมูลฝอย ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง


ผู้วิจัย : นายวิชัย แปงแก้ว
หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ณรงค์ ณ เชียงใหม่
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ทรงยศ คำชัย

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยของตาบลลาปางหลวง และความเป็นไปได้ในการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีและเหมาะสมสาหรับเทศบาลในอนาคตโดยใช้วิธีสุ่มอย่างมีระบบ จากกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยประชาชนทั่วไป และองค์กรชุมชน จานวน 348 คน โดยใช้เครื่องมือคือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษาปรากฏดังนี้
การศึกษาประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยของตาบลลาปางหลวง โดยภาพรวมการให้บริการยังไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เป็นการให้บริการแบบชั่วคราวหรือแบบเฉพาะหน้า และยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ตลอดจนวิธีการดาเนินการก็แตกต่างกัน จะเห็นว่าปริมาณขยะมูลฝอยพวกพลาสติกมีมากที่สุด ส่วนความถี่ในการจัดการขยะมูลฝอยพบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนมีความต้องการให้มีการกาจัดขยะมูลฝอยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เพราะที่ผ่านมาการเก็บและกาจัดขยะมูลฝอย ทาได้ไม่ดีเท่าที่ควรนาน ๆ มาเก็บครั้งหนึ่ง มาเก็บไม่เป็นเวลาและเก็บไม่หมด จึงทาให้ขยะมูลฝอยตกค้าง และถังขยะมูลฝอยยังมีไม่ครบ ทาให้เกิดความไม่พึงพอใจกับระบบการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน ส่วนการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ดีและเหมาะสมเพื่อให้เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบต่อไปนั้น พบว่าประชาชนมีความต้องการให้เทศบาลเป็นผู้ดาเนินการจัดการเรื่องขยะมูลฝอยเองแบบครบวงจรเป็นลาดับต้น ๆ ให้ดาเนินการจัดหาสถานที่ทิ้ง และกาจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลอย่างเพียงพอโดยให้ประชาชนทาการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนาไปทิ้งเพื่อให้เกิดประโยชน์ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเรื่องชาระเงินค่าธรรมเนียม งดการเผาขยะมูลฝอยในชุมชนซึ่งผิดกฎหมายและทาลายสุขภาพ
สาหรับกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ได้เสนอแนะให้เทศบาลมีการปรับปรุง แก้ไขปัญหาโดยให้ผ่านผู้บริหารเพื่อนาไปพิจารณาเป็นเทศบัญญัติ ดังนี้ 1) เทศบาลจัดหารถขนขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับการใช้งานไว้บริการในชุมชน 2) เทศบาลสนับสนุนถังขยะมูลฝอยให้ทั่วถึง 3) เทศบาลจัดหาสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยเป็นจุดศูนย์กลางอย่างเพียงพอ 4) มีพนักงานคนงานที่รับผิดชอบประจารถขนขยะ 5) ผู้รับผิดชอบเก็บเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยควรเป็นคนในชุมชนเดียวกันเพราะเป็นผู้รู้ข้อมูลดี และยังเป็นการส่งเสริมให้มีรายได้เกิดขึ้น 6) เทศบาลควรเพิ่มงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยให้มากกว่าเดิม 7) เทศบาลควรมีป้ายประชาสัมพันธ์ตามชุมชน และให้ความรู้เรื่องขยะมูลฝอยแก่คนในชุมชน 8) เทศบาลควรมีโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น โครงการธนาคารขยะโครงการคัดแยกขยะโครงการทาปุ๋ยหมัก ฯลฯ 9) เทศบาลควรมีข้อตกลงร่วมกันกับชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในวันข้างหน้า


ดาวน์โหลดเอกสาร