บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นางเพียรศรี เมฆสุทัศน์
หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. จิติมา กตัญญู
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ทรงยศ คำชัย

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จานวน 330 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วย สถิติไค-สแควร์และสถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson) ผลการศึกษาพบว่า
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน มีการรับรู้ด้านประโยชน์ของการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับสูงมาก มีทัศนคติต่อการส่งเสริมสุขภาพ การรับรู้ความสามารถแห่งตนต่อการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับสูง ส่วนการรับรู้ด้านอุปสรรคต่อการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับต่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน มีการปฏิบัติพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ โดยรวมอยู่ในระดับดีและเมื่อวิเคราะห์รายด้านพบว่า มีการปฏิบัติพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในระดับดีมาก คือ ด้านการหลีกเลี่ยงยาเสพติดระดับดี ได้แก่ การออกกาลังกาย การจัดการอารมณ์และการดูแลสุขภาพ ส่วนพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ในระดับปานกลาง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านปัจจัยร่วมกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านพบว่า คุณลักษณะประชากร เพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วน อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านและรายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ปัจจัยร่วมด้านคุณลักษณะทางด้านชีวภาพ ได้แก่ ดัชนีมวลกาย การได้รับคาแนะนาจาก คู่สมรส การได้รับคาแนะนาจากเพื่อน การได้รับคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและการได้รับคาแนะนาจากบุคคลอื่น ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ปัจจัยการรับรู้กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพพบว่า ด้านทัศนคติ ด้านการรับรู้ความสามารถแห่งตน ด้านการรับรู้ประโยชน์และด้านการรับรู้อุปสรรคของการส่งเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เป็นผู้ที่อยู่ในชุมชนใกล้ชิดประชาชนและ เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน การปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ทาให้เป็นแบบอย่างแก่ประชาชน ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน มีพฤติกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี เช่น การบริโภคอาหาร การออกกาลังกาย การจัดการอารมณ์การดูแลสุขภาพ เพื่อส่งผลให้ประชาชนมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ จะช่วยลดโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจต่อไป


ดาวน์โหลดเอกสาร