บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การศึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกาศ


ผู้วิจัย : นางสิตญา ปันทะวัง
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาวรุ่ง วีระกุล

บทคัดย่อ


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดาเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกาศ ในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ในการประกันคุณภาพของสถานศึกษา ด้านการดาเนินการประกันคุณภาพของสถานศึกษา ด้านการประเมินผลการประกันคุณภาพของสถานศึกษา และด้านการปรับปรุง และพัฒนา การประกันคุณภาพของสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ พร้อมแบบคาถามปลายเปิด และแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 11 คน ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา จานวน 11 คน และครูผู้สอน จานวน 72 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการสัมภาษณ์ได้นาผลสรุปนาเสนอข้อมูลการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นภาพรวม
ผลการวิจัยพบว่า
1. การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกาศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ในภาพรวม ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา และครูผู้สอน อยู่ในระดับการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมาก
2. ปัญหาการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความเห็น ว่ามีเวลาค่อนข้างจากัด ขาดงบประมาณเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ต้องกาหนดงบประมาณ จากเงินอุดหนุน บุคลากรมีภาระงานมาก บางโรงเรียนขาดอัตรากาลังครูมาก รวมทั้งบุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และส่วนใหญ่ยังขาดความตระหนักในการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนการให้ความร่วมมือในการนิเทศมีน้อย บุคลากรมีภาระงานมากทาให้ไม่มีเวลาสาหรับการนิเทศ ทั้งยังขาดอุปกรณ์ ที่ทันสมัยในการจัดเก็บข้อมูล การรายงานผลจากการศึกษาโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีการรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี ต่อสาธารณชนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
3. ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายควรมีการอบรม สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ความรู้แก่บุคลากร ทั้งหางบประมาณเพิ่มเติมในการดาเนินการรวมทั้งหาสื่อ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ซึ่งในการดาเนินการควรใช้การจัดการแบบมีส่วนร่วม ทั้งการให้ความรู้ การนิเทศติดตาม รวมทั้งให้คาแนะนาและปรึกษา ทั้งควรมีการศึกษาดูงานจากโรงเรียนแกนนา โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจาตาบล เพื่อนาผลมาพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษามากขึ้น รวมทั้งครูควรได้มีโอกาสร่วมเสนอแนะ แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)
4. ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนให้ครูทางานเป็นทีม และสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรว่าการประกันคุณภาพเป็นสิ่งจาเป็นและ เป็นภารกิจหลัก มิใช่ภาระงานที่เพิ่มขึ้น


ดาวน์โหลดเอกสาร