บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อความสำเร็จของธุรกิจในจังหวัดแม่ฮ่องสอน


ผู้วิจัย : นายปฐมพงศ์ กิจเจริญ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ ดร. นพ.ชูสิน สีลพัทธ์กุล

บทคัดย่อ


งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนในภาพรวมทั้งหมด 351 ราย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการในแต่ละธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจนาเที่ยวและรถเช่า 87 ราย ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร 63 ราย ธุรกิจเกสท์เฮ้าส์ 147 ราย และธุรกิจจาหน่ายสินค้าของที่ระลึก 54 รายของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ กับความสาเร็จของธุรกิจ ประกอบด้วย ผลประกอบการ ยอดขาย และจานวนลูกค้าที่มาใช้บริการในปีที่ประเมินจากปีก่อน
การศึกษาในครั้งนี้ทาให้ได้คาตอบที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ได้ผลเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนในภาพรวมและมีผลต่อความสาเร็จของแต่ละธุรกิจ ในขณะเดียวกัน ผลการศึกษายังพบคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ผู้ประกอบการที่มีผลประกอบการ ยอดขาย และจานวนลูกค้าเพิ่มขึ้น มีระดับ สูงกว่าผู้ประกอบการที่มีผลประกอบการ ยอดขาย และจานวนลูกค้าลดลง
จากการเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อความสาเร็จของธุรกิจในจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งนี้ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึง นักวิชาการ ในแง่ของการนาไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวประสบผลสาเร็จในการดาเนินธุรกิจและเป็นตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้เกิดความยั่งยืนต่อไป


ดาวน์โหลดเอกสาร