บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ความสามารถและความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นางสาวอัญมณี พรหมยศ
หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จิติมา กตัญญู
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ ดร.ทรงยศ คำชัย

บทคัดย่อ


การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสามารถและความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกในอาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก พบว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นสามี และภรรยา โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงในอาเภอสันแพง จังหวัดเชียงใหม่จานวน 140 คน เก็บข้อมูลโดยการเยี่ยมบ้าน การสัมภาษณ์ กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยของผู้ดูแล การสังเกตลักษณะสภาพแวดล้อม และระดับสภาวะสุขภาพของผู้ป่วย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกในอาเภอสันกาแพงส่วนใหญ่ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ดูแล กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกที่ผู้ดูแลสามารถปฏิบัติได้ดีประกอบด้วยกิจกรรมทั้ง 3 ด้านได้แก่ 1) กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยเพื่อประกอบกิจวัตรประจาวัน 2) กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยเพื่อการฟื้นฟูสภาพ และ3) กิจกรรมในการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน แต่มีเพียงบางกิจกรรมเท่านั้นที่ผู้ดูแลยังไม่ได้ทา และยังต้องได้รับการแก้ไข เช่น การกระตุ้นให้ผู้ป่วยพลิกตัว กาหนดเวลาให้มีการขับถ่ายปัสสาวะ กระตุ้นให้ผู้ป่วยบริหารแขนขาข้างที่แข็งแรง และจัดท่าให้ผู้ป่วยตั้งเท้าในท่าที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามพบว่า ผู้ดูแลทุกคนมีความรัก และเป็นห่วงผู้ป่วยจึงต้องคอยดูแลอย่างต่อเนื่อง และใกล้ชิด เพื่อช่วยเยียวยาทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ ทั้งในส่วนตัวของผู้ดูแลเองและตัวผู้ป่วยด้วย
ผลการศึกษาในส่วนของความต้องการของผู้ดูแลพบว่า ผู้ดูแลส่วนใหญ่มีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง โดยได้แบ่งความต้องการออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้คือ 1) ความต้องการทางกายภาพ 2) ความต้องการทางด้านจิตใจ และ3) ความต้องการทางสังคม นอกจากนี้ผู้ดูแลยังมีความต้องการอื่นๆ เพิ่มเติมในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการฟื้นฟูสภาพร่างกาย ด้วยวิธีการรักษาโดยแพทย์ทางเลือก หรือการบาบัดโดยแพทย์แผนไทย หรือแพทย์แผนโบราณ ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการบาบัดรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล


ดาวน์โหลดเอกสาร