บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การบริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ผู้วิจัย : นายสมศักดิ์ เวียงคำ
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อายุส หยู่เย็น
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล รักสวน

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนขนาดเล็กในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1. สภาพการบริหารงานวิชาการตามขอบข่ายภารกิจงานวิชาการ 17 ด้าน โรงเรียนมีสภาพการปฏิบัติตามกระบวนการการบริหารงานวิชาการแต่ละด้าน ในระดับมาก จานวน 12 ด้าน ส่วนด้านที่มีสภาพอยู่ในระดับปานกลาง จานวน 5 ด้าน
2. ปัญหาการดาเนินงานการบริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนตามขอบข่ายภารกิจการบริหารงานวิชาการ 17 ด้าน คือ ขาดบุคลากร ครูไม่เข้าใจการใช้หลักสูตรหลักสูตรกับเนื้อหาไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่หลากหลาย ครูไม่ครบชั้นเรียน ขาดงบประมาณจัดซื้อสื่อวัสดุ ขาดสื่อการเรียนการสอน ครูย้ายบ่อย ครูขาดความรู้เข้าใจระเบียบการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร ไม่ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา ครูสอนไม่ตรงกับวิชาเอก ขาดหนังสือส่งเสริมความรู้ และการนิเทศไม่ต่อเนื่อง
3. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน ตามขอบข่ายภารกิจการบริหารงานวิชาการ 17 ด้าน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ คือ สถานศึกษา ต้องจัดทากรอบสาระของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตน และมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น วางแผนงานด้านวิชาการ วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ ช่วงชั้นของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดทาสาระการเรียนรู้รายปี หรือรายภาคเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจความถนัดของผู้เรียน จัดอบรมครูให้มีความรู้และความเข้าใจการจัดทาหลักสูตร ใช้การวิจัยในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ นาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม กาหนดระเบียบการวัดผลประเมินผลโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จัดระบบการนิเทศภายในและจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกาหนดให้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการพัฒนาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ส่งเสริมชุมชนให้ชุมชนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา จัดทาร่างระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและแนวทางการวัดผลประเมินผลการเรียน เพื่อนาไปสู่การจัดทาระเบียบและเอกสารประกอบการจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติงานด้านวิชาการ สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายเพื่อพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษาโดยให้สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและมีเนื้อหาสาระตรงตามความต้องการของครูผู้สอน จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างหลากหลายเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและแลกเปลี่ยนการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย


ดาวน์โหลดเอกสาร