บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัด เชียงใหม่


ผู้วิจัย : นายเฉลิม ใบงิ้ว
หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จิติมา กตัญญู
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ ศิริสว่าง

บทคัดย่อ


การวิจัยเชิงพรรณนา เรื่อง พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง ตาบลฮอด อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ในด้านการออกกาลังกาย การรับประทานอาหาร การปฏิบัติตนในภาวะปกติและเจ็บป่วย และด้านสุขภาพจิต และการจัดการความเครียด ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมสุขภาพด้านการรับประทานอาหารพฤติกรรมสุขภาพด้านการออกกาลังกาย พฤติกรรมสุขภาพด้านสุขภาพจิต และการจัดการความเครียด พฤติกรรมสุขภาพด้านการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บป่วย มีค่าเฉลี่ย 3.26, 1.88, 3.35 และ2.61 ตามลาดับ ผู้สูงอายุเพศชาย หญิง และจานวนสมาชิกในครอบครัวต่างกันมีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมไม่แตกต่างกัน ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี และ อายุระหว่าง 70-79 ปี มีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมแตกต่างกัน ผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจาตัว และมีโรคประจาตัวมีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมสุขภาพด้านการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ามากที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนพฤติกรรมสุขภาพด้านการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุกับอายุจานวนสมาชิกในครอบครัว และภาวะการมีโรคประจาตัวไม่มีความสัมพันธ์กันความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับพฤติกรรมสุขภาพ ด้านการออกกาลังกายของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ามาก ส่วนพฤติกรรมสุขภาพด้านการออกกาลังกายของผู้สูงอายุกับเพศ จานวนสมาชิกในครอบครัวและภาวะการมีโรคประจาตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ จานวนสมาชิก ในครอบครัว และภาวการณ์มีโรคประจาตัวกับพฤติกรรมสุขภาพด้านการปฏิบัติตน
ในภาวะปกติและเจ็บป่วยของผู้สูงอายุไม่มีความสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ อายุ จานวนสมาชิกในครอบครัวและภาวะการมีโรคประจาตัวกับพฤติกรรมสุขภาพด้านสุขภาพจิตและการจัดการความเครียดของผู้สูงอายุไม่มีความสัมพันธ์กัน


ดาวน์โหลดเอกสาร