บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

แนวทางการพัฒนาการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนเทศบาลเมือง แม่ฮ่องสอน


ผู้วิจัย : นายสุรพล จริยา
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี สกล แก้วศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์พิทยาภรณ์ มานะจุติ

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ และแนวทางการพัฒนาการบริหาร งานแนะแนวโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้กาหนดขนาด โดยวิธีการ ของ ทาโร1 ยามาเน่ และทาการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็น คณะกรรมการผู้ปกครอง จานวน 98 คน นักเรียน จานวน 164 คน และกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมระดมสมอง จากผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 3 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จานวน 1 คน คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียน จานวน 2 คน คณะกรรมการนักเรียน จานวน 1 คน คณะกรรมการชมรม ศิษย์เก่า จานวน 2 คน และผู้เชี่ยวชาญทางการแนะแนว จานวน 2 คน เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึกการระดมสมอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการพรรณนาวิเคราะห์
กกกกกกกผลการศึกษา พบว่า สภาพการจัดระบบการแนะแนวในโรงเรียนในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากโดยมีรายการที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การคัดเลือกบุคลากรครู สภาพการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน ในภาพรวมทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทุกบริการ โดยเรียงตามลาดับดังนี้ การจัดบริการติดตามผลและประเมินผลการแนะแนว รองลงมา บริการ ให้คาปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล บริการสนเทศ และบริการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล ตามลาดับ สภาพการจัดกิจกรรมแนะแนว ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทุกกิจกรรม เรียงตามลาดับ ดังนี้ การจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา รองลงมา การจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ และ กิจกรรมแนะแนวส่วนตัวและสังคม
กกกกกกกผลการศึกษาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน พบว่า ด้านแนวทางในการจัดระบบการแนะแนวในโรงเรียนควรมีการจัดอบรม ให้ความรู้ทางการแนะแนวสาหรับบุคลากรครู ด้านแนวทางในการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน บริการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล ควรมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างทั่วถึง ควรจัดทาระเบียนสะสมของนักเรียน บันทึกข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน บริการสนเทศ ควรจัดทาวารสารแนะแนว จัดทาแหล่งรวบรวมเว็ปไซต์ บริการสืบค้นข้อมูลสาหรับนักเรียน บริการให้คาปรึกษา ควรจัดอบรมเทคนิคการให้คาปรึกษาสาหรับบุคลากรครู จัดห้องและสถานที่ให้คาปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล ควรจัดหางานพิเศษให้กับนักเรียนที่สนใจ สนับสนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน บริการติดตามผลและประเมินผลการแนะแนว ให้มีการแนะแนวแก่เด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ด้านแนวทางในการจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน การจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ควรมีการขยายห้องเรียนเปิดแผนการเรียน สายศิลป์เพิ่ม การจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ ควรมีการแนะแนวการฝึกอาชีพให้แก่นักเรียน การจัดกิจกรรมแนะแนว ส่วนตัวและสังคม ควรมีการจัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน


ดาวน์โหลดเอกสาร