บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การศึกษาเปรียบเทียบเทวปกรณ์จีนกับเทวปกรณ์ไทย


ผู้วิจัย : Mrs. Mou Yuehong
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : ภาษาไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์พิศมัย อำไพพันธุ์

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างเทวปกรณ์จีนกับเทวปกรณ์ไทยในด้านประเภท ตัวละครสาคัญและภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่า
ตามเนื้อหา เทวปกรณ์จีนและเทวปกรณ์ไทยแบ่งเป็น 2 ยุค 8 ประเภท คือ1. เทวปกรณ์ยุคกาเนิดจักรวาลและกาเนิดมนุษย์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) เทวปกรณ์ประเภทกาเนิดมนุษย์กับสรรพสิ่ง (2) เทวปกรณ์กาเนิดมนุษย์กับบรรพบุรุษในชาติพันธุ์ 2.เทวปกรณ์ยุคเข้าสู่อารยธรรม ซึ่งแบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ( 1) เทวปกรณ์การอธิบายธรรมชาติ (2) เทวปกรณ์การต่อสู้กับธรรมชาติ (3) เทวปกรณ์การประดิษฐ์ (4) เทวปกรณ์สงคราม (5) เทวปกรณ์ความรัก (6) เทวปกรณ์ประเพณี แต่เนื่องจากความแตกต่างของร่องรอยการพัฒนาของประวัติศาสตร์ จานวนของประเภทเทวปกรณ์และเนื้อหาของเทวปกรณ์ของสองประเทศนี้จึงแตกต่างกัน
ตัวละครสาคัญในเทวปกรณ์สองประเทศนี้แบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ เทพกับบุคคลสาคัญในชาติพันธุ์ ส่วนที่คล้ายคลึงกันคือ ตัวละครสาคัญในเทวปกรณ์สองประเทศมักมีชีวประวัติความเป็นมาที่พิสดาร และมีความสามารถเหนือกว่ามนุษย์ธรรมดา ส่วนที่แตกต่างคือ หน้าตาของตัวละครสาคัญในเทวปกรณ์จีนจะปนกับสัตว์ต่าง ๆ แต่ในเทวปกรณ์ไทย หน้าตาของตัวละครสาคัญเหล่านี้ส่วนใหญ่จะใกล้กับมนุษย์ธรรมดา และในเทวปกรณ์จีน ตัวละครเหล่านี้มีคุณสมบัติอันประเสริฐเลิศล้าเพื่อเสาะแสวงหาความสุขให้แก่ประชาชนจนไม่ค่อยมีชีวิตส่วนตัว แต่ตัวละครในเทวปกรณ์ไทยเหล่านี้รับหน้าที่ดูแลปกป้องมนุษย์บนโลก ในขณะเดียวกันพวกเขาก็มีนิสัยคล้ายกับมนุษย์และมีชีวิตส่วนตัว
ส่วนภาพสะท้อนของเทวปกรณ์จีนและเทวปกรณ์ไทยพบว่า 5 ด้านได้แก่ 1. สภาพชีวิตในสมัยดึกดาบรรพ์ในเทวปกรณ์จีนยากลาบากกว่าประเทศไทย 2. เมื่อสังคมจีนเข้าสู่สังคมศักดินา เทวปกรณ์ความรักในประเทศจีนหายไปมาก แต่เทวปกรณ์ความรักไทยค่อนข้างสมบูรณ์ 3. ในเทวปกรณ์จีน คนสมัยดึกดาบรรพ์พยายามต่อสู้กับความตาย หวังว่าชีวิตหลังความตายจะกลายรูปแบบเป็นอีกอย่างหนึ่ง ส่วนในเทวปกรณ์ไทย ความตายของมนุษย์ถูกควบคุมด้วยมือของพระยาแถนและได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาถือว่าความตายเป็นเรื่องธรรมชาติ 4. ความเชื่อดั้งเดิมที่ฝากไว้ในเทวปกรณ์จีนและเทวปกรณ์ไทยคล้ายกัน เชื่อว่าสิ่งทุกอย่างต่างก็มีวิญญาณ ต่อมาเทวปกรณ์จีนได้รับอิทธิพลจากลัทธิเต๋าและปรัชญาขงจื้อ ส่วนเทวปกรณ์ไทยก็ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนา 5. ลักษณะนิสัยประจาชาติจีนที่ได้ปรากฏในเทวปกรณ์จีนคือ (1)เต็มไปด้วยสานึกความทุกข์ยากลาบาก และสะท้อนรูปธรรมของการต่อสู้ (2) เลื่อมใสและส่งเสริมศีลธรรมและจิตใจเสียสละ (3) มีจิตใจอันเข้มแข็ง (4) ถ่อมตัวและนอบน้อม ส่วนลักษณะนิสัยประจาชาติไทยที่ปรากฏใน เทวปกรณ์ไทยคือ (1) มีจิตใจสงบ ไม่ตึงเครียด (2) ประนีประนอม ยอมให้อภัยคนอื่น (3) รู้สึกสบายอกสบายใจและคิดว่าชีวิตเป็นไปตามพรหมลิขิต (4) ใจกว้าง ยอมรับวัฒนธรรมจากภายนอก


ดาวน์โหลดเอกสาร