บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้น ในอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน


ผู้วิจัย : นางสาวพัชรี วงศ์ฝั้น
หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์วราภรณ์ ศิริสว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ ดร.ทรงยศ คำชัย

บทคัดย่อ


การวิจัยเชิงวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้น ในอาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนวัยรุ่นตอนต้นอายุ 10–12 ปี ทั้งเพศชาย และเพศหญิง ที่อาศัยอยู่ในอาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน จานวน 195 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบมีระบบเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และไคสแควร์
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติโดยรวมอยู่ในระดับสูง และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ได้แก่ ความสะดวก และสิ่งอานวยความสะดวกที่บ้านเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม รวมทั้งการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ ตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ส่วนการศึกษา ประเภทของโรงเรียน เพศ อายุ อาชีพบิดา อาชีพมารดา ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษาสูงสุดของบิดา ระดับการศึกษาสูงสุดของมารดา ความรู้ เจตคติ ความสะดวก และสิ่งอานวยความสะดวกที่โรงเรียน รวมทั้งการได้รับสิ่งของรางวัลเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ ตามหลักสุขบัญญัติจากผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า ควรสนับสนุนผู้ปกครองให้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาพฤติกรรมตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ และจัดให้มีความสะดวก และสิ่งอานวยความสะดวกที่บ้านให้มากที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ที่ดีขึ้น นอกจากนั้นยังแสดงให้เห็นถึงความสาคัญในบทบาทหน้าที่ของครู ผู้ปกครอง เพื่อน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าวควรคานึงถึงบทบาทความสาคัญของตนเองให้มากที่สุด และควรมีการพัฒนารูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลที่ทันสมัย ที่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และอย่างต่อเนื่อง


ดาวน์โหลดเอกสาร