บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ตัวละครหญิงชาวจีนและเชื้อสายจีนในนวนิยายไทย ช่วงปี พ.ศ. 2512-พ.ศ. 2541


ผู้วิจัย : นางสาว Quan Li
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : ภาษาไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรณู อรรฐาเมศร์

บทคัดย่อ


การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์บุคลิกภาพ สถานภาพและบทบาทในด้านต่าง ๆ ของตัวละครหญิงชาวจีนและเชื้อสายจีนในนวนิยายไทย ช่วง ปี พ.ศ. 2512 -2541 ทั้งหมด 17 เรื่อง จานวน 30 ตัว ผู้วิจัยได้รวบรวมและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง สร้างเกณฑ์ในการวิเคราะห์สถานภาพและบทบาทของตัวละคร แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาแบบพรรณนาวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีบุคลิกภาพจิตวิทยา ทฤษฎีสตรีนิยมและแนวคิดสังคมวิทยามาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า 1) ตัวละครมีทั้งตัวละครที่มีบุคลิกภาพสร้างสรรค์และตัวละครที่มีบุคลิกภาพไม่สร้างสรรค์ ตัวละครประเภทสร้างสรรค์มีจานวน 21 ตัว ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดี มีการศึกษา ได้รับการเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนจากผู้ใหญ่ ส่วนตัวละครประเภทไม่สร้างสรรค์ มีจานวน 9 ตัว ล้วนมีภูมิหลังที่ไม่สมบูรณ์ ในขณะเดียวกันตัวละครทั้งประเภทสร้างสรรค์และประเภทไม่สร้างสรรค์ จะมีส่วนผสมในลักษณะนิสัยอาจมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีปะปนอยู่ในคน คนเดียวกัน 2) ตัวละครหญิงชาวจีนและเชื้อสายจีนได้แสดงสถานภาพและบทบาทใน 6 ด้าน คือ ด้านครอบครัว ด้านการศึกษาอบรม ด้านการประกอบอาชีพ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านกฎหมายและด้านประเพณีวัฒนธรรมและศีลธรรม สถานภาพและบทบาทของสตรีชาวจีน 6 ด้านนี้ เป็นตัวแทนการขัดเกลาคนทางสังคม ทาให้สตรีที่ได้รับการขัดเกลาสามารถแสดงบทบาทหน้าที่ทั้งในฐานะที่เป็นผู้นา ผู้ตามและผู้ที่ให้คาปรึกษาแก่บุรุษ


ดาวน์โหลดเอกสาร