บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

แนวทางการบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยแบบมีส่วนร่วมของ โรงเรียนบ้านห้วยขาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1


ผู้วิจัย : นายทิตย์คำ ทวิชากรสีทอง
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยาภรณ์ มานะจุติ

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษา และเพื่อวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านห้วยขาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ครูพี่เลี้ยง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้นาท้องถิ่น ผู้อานวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน รวมประชากรทั้งสิ้น 78 คน เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสารวจข้อมูล แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ การสังเคราะห์เนื้อหารวมทั้งใช้การวิเคราะห์โดยใช้การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
ด้านการสภาพการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการและบริหารงานทั่วไปในระดับมาก มีส่วนร่วมบริหารงานบุคคลและบริหารงานงบประมาณในระดับปานกลาง พิจารณาโดยรวมครูผู้สอนมีส่วนร่วมบริหารในงานทั้ง 4 งาน ในระดับปานกลาง
ด้านขั้นตอนการมีส่วนร่วม ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีส่วนร่วมในขั้นร่วมตัดสินใจ ในระดับมาก รองลงไปคือมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ประเมินผลและรับผลประโยชน์ในระดับปานกลาง พิจารณาโดยรวมครูผู้สอนมีส่วนร่วมบริหารในทุกขั้นตอนในระดับปานกลาง ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม ในขั้นร่วมตัดสินใจโดยการร่วมประชุม กาหนดแผนงาน จัดระบบบริหารองค์กร กาหนดหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น ในขั้นดาเนินงาน มีส่วนร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พัฒนาวิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดหาทรัพยากรการพัฒนาและร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กับ
สถานศึกษาในขั้นประเมินผล มีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ ดูแลคุณภาพการศึกษา ให้การเสริมแรงและให้ข้อมูล ในขั้นร่วมรับผลประโยชน์ผู้ปกครองและชุมชนร่วมรับประโยชน์ในการมีสถานศึกษาให้บริการแก่บุตรหลานในชุมชนที่มีคุณภาพ
ด้านแนวทางการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยแบบมีส่วนร่วมพบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ ควรให้ครูได้ร่วมวางแผนและจัดทาหลักสูตร โดยความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน และคัดเลือกบุคลากรครูให้ตรงกับสายงาน เชิญวิทยากรจากชุมชนมาร่วมจัดการเรียนรู้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูใช้สื่อนวัตกรรมและทาวิจัยในชั้นเรียน ด้านการบริหารงานบุคคลควรจัดอบรมครูและจัดให้ครูได้ไปศึกษาดูงาน ควรนิเทศกากับติดตามการปฏิบัติงานของครูและเผยแพร่ผลงานความดีของครู ด้านการบริหารงบประมาณควรจัดตั้งงบประมาณตามจานวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ และใช้จ่ายอย่างประหยัดคุ้มค่า ด้านการบริหารงานทั่วไปผู้บริหารต้องใช้ภาวะผู้นา มีโลกทัศน์ สร้างการมีส่วนร่วมและติดตามงานโดยวงจร PDCA


ดาวน์โหลดเอกสาร