บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ผลสำเร็จในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นายธงชัย ไชยวงค์
หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ณรงค์ ณ เชียงใหม่
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ ดร.ทรงยศ คำชัย

บทคัดย่อ


การศึกษาวิจัยเชิงอรรถาธิบาย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้แก่ ปัจจัยนา ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมของประชาชนตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ หัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนที่มีประสบการณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จาก 2 หมู่บ้าน คือหมู่บ้านที่ประสบความสาเร็จ คือหมู่ที่ 16 บ้านตาดมื่น และไม่ประสบความสาเร็จ คือหมู่ที่ 21 บ้านกู่ฮ่อ จากทุกหลังคาเรือนๆละ 1 คน จานวน 182 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และสถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi-square)
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของทั้ง 2 หมู่บ้านอยู่ในระดับสูงไม่มีความแตกต่างกันโดยพบว่า ปัจจัยนา ระดับความรู้และทัศนคติอยู่ในระดับสูงเหมือนกัน และ ระดับการรับรู้อยู่ในระดับปานกลางเหมือนกัน ปัจจัยเอื้อ ระดับความพอเพียงของทรัพยากรอยู่ในระดับพอเพียงเหมือนกัน และระดับการมีทักษะในการใช้ทรัพยากรอยู่ในระดับมากเหมือนกัน ส่วนปัจจัยเสริมระดับการได้รับคาแนะนา/ กระตุ้นเตือนและการได้รับแรงจูงใจอยู่ในระดับมากเหมือนกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและเทศบาลตาบลบ้านหลวงอย่างต่อเนื่องและเพียงพอเหมือนกัน แต่ยังพบความแตกต่างบางอย่างในเรื่องการป้องกันและควบคุมโรค คือกระบวนการจัดการภายในหมู่บ้าน จะเห็นได้จากบ้านที่ประสบความสาเร็จในการป้องกันและควบคุมโรค คือ มีแผนสุขภาพชุมชน มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน มีมาตรการทางสังคม และมีนวัตกรรมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน
ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนาไปเป็นแนวทางในการดาเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในตาบลบ้านหลวง คือ นาข้อมูลที่ได้ไปเสริม ปรับ หรือประยุกต์ใช้กับแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (Strategy Route Map : SRM) เพื่อให้เหมาะสมกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ และสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสาคัญเข้ามามีส่วนร่วมในการกาจัดทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลาย ตลอดจนออกมาตรการทางสังคมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก


ดาวน์โหลดเอกสาร