บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นางสาวธัญญาภรณ์ อุทร
หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.รพีพร เทียมจันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ดร.วันทนีย์ ชวพงค์

บทคัดย่อ


การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้ และทัศนคติในการดูแลสุขภาพช่องปากกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ในอา เภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดย
ประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนจานวน 358 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ เก็บข้อมูลโดยการตรวจสุขภาพช่องปากของนักเรียนและแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาผลการศึกษาพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ63.69 และ 36.31
ตามลา ดับ จากการตรวจสุขภาพช่องปากของนักเรียนพบว่า นักเรียนชายฟันผุมากกว่านักเรียนหญิง คิดเป็นจา นวน150 คน และ 137 คน ตามลา ดับ และนักเรียนชายมีสภาวะเหงือกอักเสบมากกว่านักเรียนหญิง คิดเป็นจา นวน 95คน และ 91 คน ตามลา ดับ ผลการศึกษาจากแบบสอบถามพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีระดับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากอยู่ในระดับสูง ( X = 0.74, S.D. = 1.75) มีระดับทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.26, S.D. = .44) และมีระดับการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพช่องปากอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.03, S.D = .16) การศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูลส่วนบุคคลกับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพใน
ช่องปาก พบว่าจานวนพี่น้อง การได้รับเงินค่าขนม และอาชีพผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ในด้านความสัมพันธ์ของข้อมูลส่วนบุคคลกับทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากพบว่า เพศ อายุ อาชีพผู้ปกครอง การไปรับการตรวจสุขภาพช่องปาก และการได้รับความรู้เรื่องสุขภาพช่องปาก มีความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากอย่างมีนัยสา คัญทางสถิติ และนอกจากนี้พบว่าความรู้ และทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .124, p= .019 และ r = .172, p = .001 ตามลำดับ)


ดาวน์โหลดเอกสาร