บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ ป้องกันและควบคุมโรคเลือดออกตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นายณรงค์ศักดิ์ อินต๊ะ
หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตรตราจารย์ ณรงค์ ณ เชียงใหม่
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ ดร.ทรงยศ คำชัย

บทคัดย่อ


โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่มีการระบาดอย่างรวดเร็วและมีจานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นปัญหาที่สาคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน หากประชาชนยังขาดการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อาจจะทาให้มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกมากยิ่งขึ้น การวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตาบลข่วงเปา อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตาบลข่วงเปาอาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่โดยศึกษาในประชากรจานวน 300 คน รวบรวมข้อมูลโดยแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม เพื่อปะเมินความรู้และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก แบบสอบถามได้ผ่านการหาค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.77 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีการรับรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกของประชาชนอยู่ในระดับมาก คิดเป็น ร้อยละ 88.83 ด้านการรับรู้ความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ83.59 ด้านการรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 85.08 และด้านการรับรู้อุปสรรคการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ79.86 ส่วนในด้านการมีส่วนร่วมนั้น พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่าง พบมากที่สุด คือการเข้าร่วมค้นหา หรือสารวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในหมู่บ้าน (x¯ =2.73) พบน้อยที่สุด คือ การเข้าร่วมตัดสินใจ กาหนดกฎของหมู่บ้านเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (x¯ =2.50) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของกลุ่มตัวอย่าง พบมากสุด คือ การคว่าเศษวัสดุที่มีน้าขัง เช่นกระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ (x¯ = 2.83) พบน้อยสุด คือ การบริจาคเงินในการจัดกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน (x¯ = 2.19) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลของกลุ่มตัวอย่าง พบมากที่สุด คือ การเกิดความสามัคคีของคนในหมู่บ้านในการร่วมมือกันป้องกันไข้เลือดออก (x¯ = 2.78) พบน้อยที่สุด คือเคยร่วมประเมินการให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกทางหอกระจายข่าว (x¯ = 2.24)

ปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ระดับคะแนนเฉลี่ยของการมีส่วนร่วม ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและระดับคะแนนด้านการรับรู้ ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับระดับคะแนนเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก คือ อาชีพอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ< 0.05 เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม และทางานอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านหรือหมู่บ้านใกล้เคียง จึงมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเป็นอย่างดีปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับระดับคะแนนด้านการรับรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก คือ เพศ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


ดาวน์โหลดเอกสาร