บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการจัดการสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร : กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ผู้วิจัย : นายพิสิษฐ์ ฉางข้าวชัย
หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์วริยาวรรณ คำไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจสภาวะสุขาภิบาลอาหาร การจัดอันดับมาตรฐานของร้านอาหาร และการจัดทาแผนปรับปรุงร้านอาหารที่ไม่ได้มาตรฐานให้ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร จากผู้ประกอบกิจการร้านอาหารในพื้นที่อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 65 ร้าน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสารวจ และการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียโดยใช้ชุดทดสอบแบคทีเรีย (SI-2) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดหมวดหมู่ข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหารอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 89.23 มีเจตคติเห็นด้วยอย่างยิ่งคือ ผู้สัมผัสอาหารที่มีสุขวิทยา ส่วนบุคคลดี ทาให้อาหารที่ปรุงก็มีความสะอาดปลอดภัย ร้อยละ 50.78 การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในทุกๆ ด้าน ยกเว้นการตรวจสุขภาพประจาปีของผู้สัมผัสอาหารที่ไม่ผ่านเกณฑ์ การตรวจสอบความสะอาดของภาชนะใส่อาหาร อาหารและมือผู้สัมผัสอาหาร พบว่าภาชนะใส่อาหาร มือผู้สัมผัสอาหารส่วนใหญ่ ฑ์ความสะอาด ร้อยละ 92.08 ส่วนตัวอย่างอาหารประเภทผักสดผ่านเกณฑ์ความสะอาดน้อย ร้อยละ 63.08
การจัดอันดับมาตรฐานร้านอาหารในอาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีร้านอาหาร ในระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ และระดับปรับปรุง มีจานวน 3 13 40 และ 9 ร้าน หรือร้อยละ 4.61, 20.00, 61.54 และ 13.85 ตามลาดับ โดยหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการจัดทาแผนงาน/โครงการที่จะพัฒนาและปรับปรุงร้านอาหารขึ้น เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีตลอดจนการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร เป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานร้านอาหารให้พัฒนาก้าวหน้าสู่ระดับสากลต่อไป


ดาวน์โหลดเอกสาร