บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย


ผู้วิจัย : นางสาวสุภิญญา สมเรือง
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีพรรณ สิทธิพงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์สมจิต พรหมเทพ

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เด็กปฐมวัยและศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมต่อพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่กาลังเรียนอยู่ใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนอนุบาลดรุณรักษ์ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 10 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ด้วยการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย จานวน 12 ชุดกิจกรรม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองและแบบทดสอบ ความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยรูปภาพแบบ ก (Torrance Test of Creative Thinking Figural Form A) ซึ่ง Torrance เป็นผู้สร้างขึ้น และอารี รังสินันท์ได้นามาแปลเป็นภาษาไทยสาหรับทดสอบ ความคิดสร้างสรรค์เด็กไทยระดับอนุบาลถึงชั้นประถมปีที่ 4 ใช้ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เด็กปฐมวัยที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยชุดกิจกรรม 12 ชุด กิจกรรม ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมวันละ 1 ชุดกิจกรรม ๆ ละ 45 นาทีการวิเคราะห์ข้อมูลโดย การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t - test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. กิจกรรมแต่ละชุดมีความเหมาะสมกับพัฒนาการและความสนใจของเด็ก สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทั้ง 3 ด้านของเด็กปฐมวัย คือ ด้านความคิดคล่อง ความคิดริเริ่มและความคิดละเอียดลออ ในระดับมาก
2. ความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 3 ด้านของเด็กปฐมวัย คือ ความคิดคล่อง ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ หลังจากที่ได้รับการฝึกโดยการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เด็กปฐมวัยนี้ มีพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01


ดาวน์โหลดเอกสาร