บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสภาวะฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : ธัญลักษณ์ โสภา
หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ณรงค์ ณ เชียงใหม่
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ ดร.วันทนีย์ ชวพงค์

บทคัดย่อ


วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสภาวะฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาบลเชียงดาว อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มประชากรได้แก่ เด็กก่อนวัยเรียนที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไปจนถึง 5 ปี 11 เดือน จานวน 190 คน และผู้ปกครองของเด็กเหล่านี้ จานวน 190 คน คัดเลือกโดยวิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ทาการสารวจสภาวะช่องปาก โดยใช้แบบสารวจสภาวะช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน และการใช้แบบสอบถามสาหรับผู้ปกครอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ข้อมูลหาความสัมพันธ์โดยใช้การทดสอบไคสแควร์ ผลการศึกษาพบ ความชุกของการเกิดฟันผุ ร้อยละ 79.47
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ไม่พบปัจจัยใดที่มีความสัมพันธ์กับสภาวะฟันผุ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานทางด้านทันตสาธารณสุขควรให้ความสาคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน ควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์การเลี้ยงดูเด็กที่ปราศจากฟันผุให้กับผู้เลี้ยงดูเด็กที่มีฟันผุมากเพื่อเป็นแบบอย่างต่อไป


ดาวน์โหลดเอกสาร