บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ความคาดหวัง และการรับร ู้ ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อการท่องเที่ยว ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : ZHITANG CHEN
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : บริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :

บทคัดย่อ


 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคาดหวังและการรับรู ้ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่มีต่อการท่องเที่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวัง และ การรับรู ้ของนักท่องเที่ยวชาวจี นที่มีต่ อการท่องเที่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยคือ นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 400 คน ใช้การเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ ยงมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยค่า t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ด้วยค่า F-test ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีน มีความคาดหวัง มีค่าเฉลี่ยรวม 3.90และการรับรู ้จริ งมี ค่าเฉลี่ยรวม 3.99 หมายความวา่ โดยรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวจีนมีความประทับใจในการมาท่องเที่ยวในอำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ ท้้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นกลับพบวา่ การรับรู ้
จริงมากกวา่ ความคาดหวัง ทุกด้าน ยกเว้นด้านการบริการด้านอื่ น ๆ น้้นนักท่องเที่ยวชาวจีนยังไม่เกิดความประทับใจ อาจเป็นเพราะว่า ยังไม่มี ความชัดเจนที่ เพียงพอของป้ายบอกทางของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ๆ และการบริการดัานหัองน้ัา หัองสุขาในบางพี้นที่ยัง มีไม่เพียงพอต่อปริมาณนักท่องเที่ยว
 


ดาวน์โหลดเอกสาร