บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการประมูลทะเบียนรถจากกรมการขนส่งทางบกของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : เกศกนก วงศ์สำเร็จ
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : บริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ ดร.กัญญพัสวี กล่อมธงเจริญ

บทคัดย่อ


 

การศึกษาเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่ มีผลต่อพฤติกรรมการประมูลทะเบียนจากกรมการขนส่งทางบกในจังหวดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ มีผลต่อการประมูลทะ เบี ยน ร ถ แล ะ ศึกษาความ สัมพันธ์ร ะหว่างต ัวแปรปัจจัย ทางการ ตลาด ที่ มี ผล ต่ อ ก า ร ป ร ะ มู ลทะเบียนรถ ก ับต ัวแปร พฤติกรรมการประมูลทะเบียนรถ จากกรมการขนส่ งทางบกใน จ ังหวั ด เชี ยงให ม่โดยกลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ที่เขัาร่วม การประมูลจำนวนทั้งหมด 303 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม และสถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทาการวิเคราะห์ความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพฤติกรรมการประมูลทะเบียน ร ถ ก ับ ต ัว แป ร ปัจ จ ัย ท า ง ก า ร ต ล า ด ที่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร ป ร ะ มู ล ท ะ เบี ย น ร ถ ด้ว ย ค่ า ท ด สอ บไคสแควร์ (Chi-Square Test) ผลการศึกษา พบว่า ผูต ้ อบแบบสอบถามส่ วนมากเป็ นเพศชาย อายุ ระหว่าง 41 - 50 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพคา้ขาย และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 25,001 บ าท ส่ วนผล การวิเค ราะ ห์พฤ ติกรรมการป ระ มู ลทะ เบียนรถ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ วนมากมีวัตถุประสงค์ในการเข้าประมูลทะเบียนรถส่วนใหญ่แล้วเพื่อนำไปใช้เองมากที่สุดสนใจกลุ่มที่ 3 หมายเลข หลักพันหมา เลขเรียงหมายเลขที่ ไม่มี เล ข 0 ห รื อ เล ข 6 ร ว ม อ ยู่ด้วย และหมายเลขที่มีเลข 0 หรือเลข 6 รวมอยู่ด้วยมากที่ สุด ระดับราคาที่ ประมูลได้ส่วนใหญ่ต่า กว่า50,001 บาท มีวิธีการเลือกตัวเลขที่ประมูลโดยเป็นความชอบส่วนตัวมากที่สุด และทราบแหล่งข่าวประมูลทะเบียนรถจากป้ายโฆษณาตามแยกต่างๆ มากที่สุด และผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการประมูลทะเบียนรถจากกรมการขนส่งทางบกของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยภาพรวมแลัวมีความสำคัญ อยู่ในระดับมาก และปัจจัยทางการตลาดทั้ง7 ปัจจัยยอ่ยมีความสำคัญเฉลี่ยอยู่ใน ร ะด ับมากเมื่อเรียงตาม ลำด ับความสำค ัญของปัจจ ัยย่อยพบว่าปัจจ ัยด้านบุคคลมีระด ับความสำคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสถานที่ ด้านกระบวนการจัดการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาดด้านประสิทธิภาพ และคุณภาพการให้บริการ และน้อยที่สุด คือ ด้าน

ราคา ตามลำดับ ผลการทดสอบ ความสัมพันธ์ระหวา่งตัวแปรปัจจัยทางการตลาดที่ มีผลต่อการประมูลทะเบียนรถกับตัวแปรพฤติกรรมการประมูล ทะเบียนรถ

พบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่ มี ผลต่อการประมูลทะเบียนรถไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการประมูลเทียบเบียนรถ


ดาวน์โหลดเอกสาร