บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหารของผู้บริการอาหาร ในเขตเทศบาลตำบลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ผู้วิจัย : นายกังวาล ครองยุติ
หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ณรงค์ ณ เชียงใหม่
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ ดร. จิติมา กตัญญู

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหารของผู้บริการอาหารในเขตเทศบาลตาบลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทาการศึกษาโดยเปรียบเทียบระหว่างร้านอาหารที่ได้รับใบอนุญาตจากเทศบาลตาบลปาย ตามเทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ. 2542 และไม่ได้รับใบอนุญาตจากเทศบาลตาบลปาย โดยผู้วิจัยได้นาแนวคิดของ PRECEDE Framework ของ Lawrence W. Green เป็นกรอบในการดาเนินการวิจัยครั้งนี้และ ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการร้านอาหารในเขตเทศบาลตาบลปาย ผลการการวิจัยที่สาคัญตามวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้
1. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหาร ได้แก่ ปัจจัยนารวม ปัจจัยเอื้ออานวยรวมและปัจจัยเสริมรวม พบว่า ทั้งหมดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหารจากการสังเกตด้านความสะอาด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหารจากการสังเกตด้านความสะอาด พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษาที่สาเร็จสูงสูด รายได้ต่อเดือน และการอบรมเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร ทั้งหมดไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหารจากการสังเกตด้านความสะอาดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนารวม ปัจจัยเอื้ออานวยรวม และปัจจัยเสริมรวมกับพฤติกรรมสุขาภิบาลจากการสังเกตด้านความสะอาด พบว่า ทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหารจากการสังเกตด้านความสะอาดอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการร้านอาหาร พบว่า อยู่ในระดับพอใจ
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าปัจจัยหลักที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหารของผู้บริการอาหารในเขตเทศบาลตาบลปายของร้านอาหารที่ได้รับใบอนุญาตจากเทศบาลตาบลปาย คือ ปัจจัยนารวม ปัจจัยรองที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหาร คือ ปัจจัยเสริมรวม และปัจจัยที่เอื้อต่อพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหาร คือ ปัจจัยเอื้ออานวยรวม ส่วนร้านอาหารที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากเทศบาลตาบลปาย ปัจจัยหลักที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหารของผู้บริการอาหาร คือ ปัจจัย นารวม ปัจจัยรองที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหาร คือ ปัจจัยเอื้ออานวยรวมและปัจจัยที่เอื้อต่อพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหาร คือปัจจัยเสริมรวม


ดาวน์โหลดเอกสาร