บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์เด็กเล็กโดยผู้ปกครอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นางสาวมยุริญ สอนบาลี
หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา บุญญประภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ ดร.วันทนีย์ ชวพงค์

บทคัดย่อ


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาวะฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียนและพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพโดยผู้ปกครอง ในศูนย์เด็กเล็ก อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง คือ ศูนย์เด็กเล็กบ้านถ้า อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ศึกษาโดยทาการสารวจสภาวะฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียนทั้งอาเภอ และสุ่มตัวอย่างจากเด็ก ที่ฟันผุจานวน 225 คน โดยคัดเลือกโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย ใช้แบบสอบถามสาหรับผู้ปกครองของเด็กและใช้สถิติเชิงพรรณนาและทดลองรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพใน ช่องปากโดยผู้ปกครอง โดยทดลองทาที่ศูนย์เด็ก เล็กบ้านถ้า อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้วิธีให้สุขศึกษาและอภิปรายกลุ่ม
ผลการทดลอง พบว่าผู้ปกครองมีความรู้เพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติและค่าดัชนีแผ่นคราบจุลินทรีย์ของเด็กลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.005)
ผลการศึกษาครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลี้ยงดูของผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน ควรได้รับการพิจารณานามาดาเนินการ ให้คลอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเพื่อลดการเกิดโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียนต่อไป


ดาวน์โหลดเอกสาร