บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การผลิตคู่มือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพชุมชน รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


ผู้วิจัย : นางสาวชัญญานุช สุวรรณกันธา
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : สื่อและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สมพงษ์ บุญเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ไม่มี

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตคู่มือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลา ปาง ที่มีคุณภาพเพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการใช้คู่มือ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้คู่มือของกลุ่มเครือข่ายและผู้สนใจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มเครือข่ายและผู้สนใจ จา นวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย เครื่องมือเพื่อการสื่อสาร ได้แก่ คู่มือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลา ปาง และเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพคู่มือแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการใช้คู่มือ แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มเครือข่ายและผู้สนใจต่อการใช้คู่มือ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า คู่มือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลา ปาง มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ( X =4.58, S.D. = 0.26) ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนใช้คู่มือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.33 หลังใช้คู่มือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.67 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยหลังใช้คู่มือสูงกว่าก่อนการใช้คู่มือ แตกต่างอย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของกลุ่มเครือข่ายและผู้สนใจต่อการใช้คู่มืออยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.74, S.D. = 0.46)


ดาวน์โหลดเอกสาร