บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การพัฒนาการบริหารงานห้องสมุดแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน บ้านยอดดอยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ผู้วิจัย : นางสาวอรอุมา เชาว์เลขา
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์วรรณวดี ม้าลำพอง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาวรุ่ง วีระกุล

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานห้องสมุดแบบมีส่วนร่วมศึกษาแนวทางจัดทาแผนพัฒนาการบริหารงานห้องสมุดแบบมีส่วนร่วมและศึกษาผลการทดลองใช้แผนพัฒนาการบริหารงานห้องสมุดแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยาอาเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ผู้อานวยการโรงเรียน ครูผู้สอนประกอบด้วยครูที่รับผิดชอบห้องสมุดและครูผู้สอนทั่วไปและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน จานวน 30 คน ผู้ปกครองนักเรียน จานวน 30 คน และศึกษานิเทศก์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 จานวน 2 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้างและแบบการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการศึกษาพบปัญหาการบริหารงานห้องสมุดแบบมีส่วนร่วมดังนี้ห้องสมุดโรงเรียนขาดการดาเนินงานในรูปคณะกรรมการครูที่รับผิดชอบห้องสมุดขาดความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานห้องสมุดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากทางราชการมีไม่เพียงพอกิจกรรมไม่หลากหลายและไม่ตรงกับความสนใจและความต้องการของนักเรียน
จากปัญหาผู้วิจัยได้กาหนดแนวทางเพื่อจัดทาแผนพัฒนาการบริหารงานห้องสมุดแบบมีส่วนร่วมโดยมีการมอบหมายครูผู้สอนในโรงเรียนทาหน้าที่เป็นครูบรรณารักษ์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานห้องสมุดโรงเรียนระดมทุนโดยขอรับงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆจัดทาปฏิทินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและกาหนดตารางการเข้าใช้ห้องสมุดโดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ผลการทดลองใช้แผนพัฒนาการบริหารงานห้องสมุดแบบมีส่วนร่วม พบว่า ผู้อานวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติและร่วมประเมินผลการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนมากขึ้น


ดาวน์โหลดเอกสาร