บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ วงจร P A O R ของโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : ณัฐธยาน์ ดีขำ
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : บริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี สกล แก้วศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ ยุพิน อินทะยะ

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลการพัฒนาการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วงจร P A O R ของโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อการพัฒนาการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ วงจร P A O R ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ของโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็น ผู้บริหารจานวน 1 คน ครูจานวน 12 คน ผู้ปกครองจานวน 100 คน และนักเรียนจานวน 113 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ เอกสารการพัฒนาการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้วงจร P A O R แบบสอบถาม แบบประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์ แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ
จากการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในปีการศึกษา 2555 พบว่าโรงเรียนมีการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ยังไม่ประสบผลสาเร็จ
ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นการเร่งด่วนเพื่อสนองนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยผู้วิจัยเป็นผู้นาในการดาเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คณะครูมีส่วนร่วมคิด ร่วมทา ร่วมวิเคราะห์แก้ไขปัญหา โดยจัดแบ่งทีมดาเนินงานออกเป็น 3 ทีมประกอบด้วยทีมนา ทีมประสาน และทีมทา ซึ่งคณะครูได้พัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และคณะครูจัดทาเอกสารการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยการนาวงจร P A O R มาเป็นกระบวนการบริหารการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการพัฒนาการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วง P A O R พบว่า
1.1 ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครู 5 ขั้นตอนในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากส่วนผู้ปกครองและนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครู 5 ขั้นตอนในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
1.2 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนได้แก่ ด้านอารมณ์ ด้านพฤติกรรมเกเร ด้านไม่อยู่นิ่ง ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม หลังการพัฒนาการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในภาพรวมทั้งโรงเรียนมีการพัฒนาขึ้นทุกด้าน
1.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน8กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา2556 ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.85 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า จัดอยู่ในระดับ ดี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า จัดอยู่ในระดับดีมาก
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและครู ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อ การพัฒนาการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วงจร P A O R พบว่าในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก


ดาวน์โหลดเอกสาร