บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายการพัฒนาเด็กแบบ องค์รวมของมูลนิธิดรุณาทร


ผู้วิจัย : นางขวัญใจ คมคาย
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : สื่อและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สมพงษ์ บุญเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาการสื่อสาร ค้นหาแนวทางพัฒนาการสื่อสาร และค้นหากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมของมูลนิธิดรุณาทร โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีกลุ่มตัวอย่างคือแกนนาเครือข่ายในภาคเหนือ 31 คนจากชาติพันธุ์ที่แตกต่างกัน ผู้ประสานงานพัฒนาคู่สัญญา 4 คน และกลุ่มประชากรได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 4 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยตนเอง ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
สภาพการสื่อสารปัจจุบันระหว่างมูลนิธิดรุณาทรกับเครือข่าย มีการสื่อสารผ่านสื่อบุคคลเป็นหลัก โดยมีผู้ประสานงานพัฒนาคู่สัญญาเป็นผู้สื่อสารหลักในกระบวนการสื่อสาร ใช้การนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วม ในขณะที่เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมใช้รูปแบบการอบรมแบบผสมผสาน เน้นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่และสร้างการมีส่วนร่วม มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหาเป็นผู้สอนและใช้การนากระบวนการผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ปัญหาการสื่อสารที่สาคัญเกี่ยวข้องกับระบบสังคมและวัฒนธรรมของผู้รับสารที่มาจากชาติพันธุ์ที่แตกต่างกัน มีวิถีความเป็นอยู่ ระดับการศึกษา ทัศนคติและค่านิยมที่แตกต่างกัน จึงพบอุปสรรคทางภาษา พฤติกรรมการแสดงออก การรับรู้และการตีความรวมถึงการทาความเข้าใจเนื้อหา ส่วนปัญหาที่พบในผู้ส่งสารคือ ความไม่พร้อมในด้านความรู้ในเนื้อหาและการนากระบวนการ
แนวทางพัฒนาการสื่อสาร ได้แก่ การวางแผนการสื่อสาร การเตรียมความพร้อมสาหรับ ผู้ส่งสารทั้งด้านความรู้ ด้านการนากระบวนการและการสร้างความสัมพันธ์ การจัดการเนื้อหาสารให้สื่อความหมายชัดเจนมากขึ้น การจัดเรียงลาดับเนื้อหาให้ง่ายต่อความเข้าใจมากที่สุด มีการพัฒนาและจัดการช่องทางการสื่อสาร และการทาความเข้าใจผู้รับสาร กลยุทธ์การสื่อสารที่ได้ ได้แก่ กลยุทธ์การสื่อสารตามบริบทกลุ่มชาติพันธุ์และวัฒนธรรม อันประกอบด้วย กลยุทธ์การวางแผนการสื่อสาร กลยุทธ์ผู้ส่งสาร กลยุทธ์สาร กลยุทธ์ช่องทางการสื่อสาร และกลยุทธ์ผู้รับสาร


ดาวน์โหลดเอกสาร