บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1


ผู้วิจัย : นายมานพ วรรณภิละ
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : บริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวันทน์ ชัยญาณะ

บทคัดย่อ


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีเพศ ประสบการณ์ในการดารงตาแหน่งผู้บริหาร และวุฒิทางการศึกษาสูงสุดแตกต่างกันเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 จานวน 45 คน และครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 จานวน 126 คน รวม 171 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert Scale) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)และทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้ Scheffe ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต1 ที่สาคัญ 3 อันดับแรก คือ 1) กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร 2) จัดประชุมคณะครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา และ3) กาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนจากสภาพปัญหาความต้องการหรือความจาเป็นของชุมชนท้องถิ่น
2. ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต1 ที่สาคัญ 3 อันดับแรก คือ 1) จัดประชุมคณะครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา 2) ส่งเสริมให้ครูสอนให้นักเรียนคิดเป็น ทาเป็น และ
แก้ปัญหาเป็นโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และ3) กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร
3. ครูผู้สอนที่มีเพศ วุฒิการศึกษาสูงสุด และประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีเพศ และวุฒิทางการศึกษาสูงสุดแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการบริหารแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05


ดาวน์โหลดเอกสาร