บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเอียก หมู่ 5 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : จิราวรรณ์ ชัยวงค์
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์

บทคัดย่อ


การค้นคว้าอิสระเรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยชุมชนมีส่วนร่วม ของชุมชนบ้านเอียก หมู่ 5 ตาบลสันป่ายาง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมและเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) วิเคราะห์ข้อมูลโดย วิเคราะห์หาค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ชุมชนบ้านเอียกถึงแม้ว่าจะมีความพร้อมเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และชาวบ้านอยากให้ชุมชนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว สิ่งที่จะดึงดูดใจนักท่องเที่ยว คือ มีแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนที่อื่น ขณะเดียวกันในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานต่างๆยังต้องมีการปรับปรุงอีกทั้งเรื่องของที่พัก ความรู้ความเข้าใจในการจัดการการท่องเที่ยว ทั้งผู้นาชุมชนและชาวบ้านควรได้รับความรู้และหาประสบการณ์ให้มากกว่านี้ แต่ชาวบ้านก็ยังกลัวว่าแหล่งท่องเที่ยวจะเสื่อมโทรม ที่สาคัญการที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นั้นจะต้องทราบความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยต้องมีหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ชุมชนบ้านเอียกยังไม่มีความเป็นไปได้ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วม


ดาวน์โหลดเอกสาร