บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเชียงใหม่เขต 2


ผู้วิจัย : นายปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ พีระพงษ์ บุญศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาวรุ่ง วีระกุล

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ในการบริหารจัดการโรงเรียนให้ประสบผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ต้องการและเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม การตัดสินใจระหว่างความคิดเห็นของ ผู้บริหาร และ ครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ตามภาระงานของ ผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 4 ด้านประกอบด้วย (1) ด้านวิชาการ (2) ด้านงบประมาณ (3) ด้านการบริหารงานบุคคล (4) การบริหารทั่วไป
การวิจัยครั้งนี้ทาการศึกษาจากผู้บริหารจานวน 176 ราย ครูผู้สอนจานวน 352 รายจากโรงเรียนจานวน 178 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบสอบถาม 2 ฉบับ ฉบับที่1 ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 2 เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ สาหรับผู้บริหารตอบ จานวน 1 ฉบับ ฉบับที่ 2 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 2 เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ สาหรับครูตอบ จานวน 1 ฉบับ ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows Release 12.0 ในการวิเคราะห์ หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ผู้บริหารส่วนใหญ่เลือกใช้พฤติกรรมการตัดสินใจแบบที่ 5 คือ ผู้บริหารบอกถึงปัญหาให้กับกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันสร้างและประเมินทางเลือก และพยายามที่จะให้มีความเห็นพ้องในการแก้ปัญหา บทบาทของผู้บริหารจะเป็นประธาน ผู้ประสานให้เกิดการอภิปราย และรักษาให้อยู่ในประเด็นปัญหา และสร้างความมั่นใจว่าประเด็นสาคัญ ๆ ได้รับการอภิปราย อาจเป็นผู้ให้ข้อมูลและเสนอความคิดเห็นโดยไม่พยายามให้กลุ่มต้องยอมรับแนวทางของ
ตน และเต็มใจยอมรับและดาเนินการแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งกลุ่ม ซึ่งสามารถสรุปทั้ง 4 ด้านดังนี้ งานบริหารด้านวิชาการ ร้อยละ 51.10 งานบริหารด้านงบประมาณ ร้อยละ43.46 งานบริหารด้านบริหารงานบุคคล ร้อยละ38.50 และงานบริหารด้านงานการบริหารทั่วไป ร้อยละ49.89
เปรียบเทียบพฤติกรรม การตัดสินใจระหว่างความคิดเห็นของ ผู้บริหาร และ ครูโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกับผู้บริหารว่าพฤติกรรมการตัดสินใจที่ผู้บริหารเลือกใช้ในการบริหารงาน คือ พฤติกรรมการตัดสินใจแบบที่ 5คือผู้บริหารบอกถึงปัญหาให้กับกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันสร้างและประเมินทางเลือก และพยายามที่จะให้มีความเห็นพ้องในการแก้ปัญหา บทบาทของผู้บริหารจะเป็นประธาน ผู้ประสานให้เกิดการอภิปราย และรักษาให้อยู่ในประเด็นปัญหา และสร้างความมั่นใจว่าประเด็นสาคัญ ๆ ได้รับการอภิปราย อาจเป็นผู้ให้ข้อมูลและเสนอความคิดเห็นโดยไม่พยายามให้กลุ่มต้องยอมรับแนวทางของตน และเต็มใจยอมรับและดาเนินการแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งกลุ่ม โดยสรุปด้านงานวิชาการ ร้อยละ 49.97 ด้านบริหารงานบุคคล ร้อยละ 38.46 และ ด้านบริหารทั่วไป ร้อยละ 43.94 สาหรับด้านงบประมาณ พบว่าครูส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.20 มีความคิดเห็นขัดกับผู้บริหารว่าพฤติกรรมการตัดสินใจที่ผู้บริหารเลือกใช้ในการบริหารงานด้านงบประมาณ คือ พฤติกรรมการตัดสินใจโดยแบบที่ 4 คือ ผู้บริหารบอกถึงปัญหาให้กับกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาและสอบถามความคิดเห็น จากนั้นจึงตัดสินใจ ซึ่งอาจเป็นการตัดสินใจที่สะท้อนหรือไม่สะท้อนความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาก็ได้


ดาวน์โหลดเอกสาร