บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

รูปแบบการสื่อสารในการเผยแผ่พุทธธรรมของพระธรรมจาริก ตำบลบ้านจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : พระผัดคำ ทิตา
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : สื่อและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ไม่มี

บทคัดย่อ


งานวิจัยเรื่องรูปแบบการสื่อสารในการเผยแผ่พุทธธรรมของพระธรรมจาริกตาบลบ้านจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริบทและวิถีชีวิตของประชาชนตาบลบ้านจันทร์ 2) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการนาหลักพุทธธรรมไปปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนตาบลบ้านจันทร์ 3) เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารในการเผยแผ่พุทธธรรมของพระธรรมจาริกตาบลบ้านจันทร์ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ พระธรรมจาริกที่ปฏิบัติงานที่ตาบลบ้านจันทร์ จานวน 7 อาศรม ประกอบด้วย อาศรมบ้านวัดจันทร์ อาศรมบ้านเด่น อาศรมบ้านห้วยบง อาศรมบ้านหนองแดง อาศรมบ้านโป่งขาว อาศรมบ้านห้วยฮ่อม อาศรมบ้านแม่แดดน้อย ผลการวิจัยพบว่า
1. บริบทและวิถีชีวิตของประชาชนตาบลบ้านจันทร์ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สูง ประชาชน เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง ประกอบอาชีพหลักคือเกษตรกรรม ยึดมั่นในวัฒนธรรมและประเพณี นับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ การคมนาคมลาบากในช่วงฤดูฝน
2. สภาพปัญหาในชุมชนพบว่ามีปัญหาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการพนัน ปัญหา การขาดสุขอนามัยที่ดี ปัญหาการดื่มสุราในชุมชน และ ปัญหาความยากจน หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมในการนาไปปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน ได้แก่หลักศีล 5 ฆราวาสธรรม อิทธิบาท 4 พรหมวิหารธรรม 4 อบายมุข 6 ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์
3. รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมในการเผยแผ่พุทธธรรมมี 3 รูปแบบ ดังนี้ การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่มใหญ่ การสื่อสารมวลชน ผ่านการสนทนา และการบรรยาย ปัญหาในการสื่อสาร คือ ไฟฟ้าดับบ่อย การคมนาคมมีความยากลาบาก ผู้สูงอายุฟังภาษาไทยไม่เข้าใจ เยาวชนขาดความสนใจ พระธรรมจาริกขาดทักษะในการแปลภาษาธรรมเป็นภาษาท้องถิ่น (กะเหรี่ยง)
คาสาคัญ : รูปแบบการสื่อสารในการเผยแผ่พุทธธรรม, พระธรรมจาริก


ดาวน์โหลดเอกสาร