บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1


ผู้วิจัย : นายวิโรจน์ คำพลอย
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ นันทิทรรภ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์

บทคัดย่อดาวน์โหลดเอกสาร