บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม บ้านแพะขวาง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นางสาวลาวี วางโต
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สมพงษ์ บุญเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์พรรณรัตน์ บุญกว้าง

บทคัดย่อ


การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมบ้านแพะขวางตำ บลน้ำ แพร่ อำ เภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปัญหำและแนวทำงแก้ไขปัญหำ ในกำรดำ เนินธุรกิจของร้ำนค้ำปลีกแบบดั้งเดิม ศึกษำพฤติกรรมผู้บริโภคของร้ำนค้ำปลีกแบบดั้งเดิมรวมทั้งศึกษำกำรพัฒนำกลยุทธ์กำรปรับตัวเพื่อควำมอยู่รอดของร้ำนค้ำปลีกแบบดั้งเดิมกำรวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงสำ รวจ ประชำกรในกำรศึกษำได้แก่ ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำปลีกแบบดั้งเดิม
จำ นวน 5 รำย และกลุ่มตัวอย่ำงผู้บริโภคที่เป็ นลูกค้ำในพื้นที่วิจัย 80 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยเครื่องมือที่ประกอบด้วย แบบสัมภำษณ์ผู้ประกอบกำร เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหำและแนวทำงแก้ไขปัญหำในกำรดำ เนินธุรกิจของร้ำนค้ำปลีกแบบดั้งเดิม รวมทั้งแนวทำงกำรพัฒนำกลยุทธ์กำรปรับตัว
เพื่อควำมอยู่รอดของร้ำนค้ำปลีกแบบดั้งเดิม บ้ำนแพะขวำง แบบสอบถำมผู้บริโภคถึงพฤติกรรมกำรบริโภค ควำมต้องกำรและควำมคิดเห็นผู้บริโภค บ้ำนแพะขวำง ตำ บลน้ำ แพร่ อำ เภอหำงดงจังหวัดเชียงใหม่ และนำ มำวิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรพรรณนำวิเครำะห์และใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทำงสถิติ
สำหรับสถิติที่ใช้ คือ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ( ? ) ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) ผลกำรศึกษำพบว่ำ
1. ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการดา เนินธุรกิจของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมปัญหาที่ประสบ คือ ไม่สามารถดา เนินกลยุทธ์สินค้าราคาต่า ได้ เนื่องจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมไม่มีสาขา มีเงินทุนน้อยการสั่งซื้อสินค้ามีปริมาณน้อย อา นาจต่อรองกับผู้ผลิตและจา หน่ายสินค้าต่า ทา ให้สินค้ามีต้นทุนสูง ร้านค้าปลีก
แบบดั้งเดิมไม่สามารถดา เนินกลยุทธ์การโฆษณาและ การส่งเสริมการขายได้ การให้บริการไม่ครบวงจรรูปแบบร้านไม่ทันสมัย คับแคบ พฤติกรรมและค่านิยมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป เช่น มีความพึงพอใจร้านค้าที่สามารถเดินเลือกซื้อสินค้าได้สะดวก ชอบความทันสมัยและการบริการที่ครบวงจร ต้องการความ
สะดวกสบาย การแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม คือ การเลือกสั่งซื้อสินค้าที่จา เป็นในชีวิตประจา วันและ สินค้าขายดีมาจา หน่ายในร้าน ลดการเก็บสินค้าในคลังปริมาณมาก ๆ เพราะทา ให้เงินทุนจมอยู่ที่สินค้าคงเหลือ ด้านการตลาด คือ พยายามรักษาจุดแข็งของร้านไว้ เช่น การให้บริการอย่างเป็นกันเอง ซื่อสัตย์จริงใจต่อลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า สังเกตความต้องการของลูกค้า จัดหาสินค้าให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของลูกค้า ปรับปรุงร้านให้สะอาด สวยงาม ลูกค้าสามารถเดินเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก เพิ่มชนิดของสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น ด้านการเงิน คือ การใช้จ่ายเงินใช้ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เงินรายได้จากการขายจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งไว้ซื้อสินค้าเพื่อนา มาจา หน่ายในร้าน ส่วนที่สองไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจาวันและส่วนที่สามจะเก็บเป็นเงินทุนสารอง ด้านการจัดการ คือ จะมีการรวมตัวกันระหว่างผู้ประกอบการร้านค้าในชุมชนอาจจะเริ่มต้นจากกลุ่มเล็ก ๆ ก่อน เพื่อสร้างอานาจต่อรองกับบริษัทผู้จาหน่ายสินค้า
2. พฤติกรรมผู้บริโภคของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านสินค้า ราคา สถานที่และการส่งเสริมการตลาดมากนัก แต่จะให้ความสาคัญระดับมากในด้านของความสะดวกใกล้แหล่งที่พักอาศัยและการบริการอย่างเป็นกันเอง ความมีมนุษย์สัมพันธ์ของเจ้าของร้าน
3. การพัฒนากลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม การกาหนดกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ซึ่งมี 2 แนวทาง คือ กลยุทธ์การตลาด ซึ่งมุ่งเน้นความสาคัญด้านสินค้าและบริการ ด้านราคา ด้านทาเลที่ตั้งและการตกแต่งร้านค้าและด้านการส่งเสริมการขาย จากนั้นจึงปรับกลยุทธ์เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและกลยุทธ์การจัดการ ซึ่งความสาคัญอยู่ที่ผู้ประกอบการต้องรู้จักตัวเอง สามารถบริหารจัดการด้านบุคคล การเงิน วัสดุอุปกรณ์และการจัดการงานทั่วไปให้เหมาะสม จะเห็นได้ว่าการกาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของธุรกิจนั้น ๆ มีความสาคัญอย่างมากต่อความอยู่รอดของกิจการร้านค้าปลีกนั้น ๆ กิจการใดที่มุ่งหวังเฉพาะแต่สินค้าเก่า หรือไม่มีความหลากหลายของสินค้า รวมไปถึงสภาพแวดล้อมแบบเก่า ๆ ก็คงต้องเลิกกิจการ หรือเลิกขายไปในที่สุด


ดาวน์โหลดเอกสาร