บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ ของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


ผู้วิจัย : นายณัฐพงศ์ จรรยงพันธุ์
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สมจิต พรหมเทพ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ ดร.หนูม้วน ร่มแก้ว

บทคัดย่อ


การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องตัดไฟอัตโนมัติของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี” วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องตัดไฟอัตโนมัติของผู้บริโภค และศึกษาปัญหาอุปสรรคในการเลือกซื้อเครื่องตัดไฟอัตโนมัติของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยทาการสัมภาษณ์ตัวแทนจาหน่ายเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ จานวน 2 บริษัท ร้านค้าที่จาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า จานวน 5 ราย และผู้บริโภคที่ใช้เครื่องตัดไฟทั่วไป จานวน 20 ราย แบบไม่เป็นทางการและเป็นทางการ จากกรอบแนวคิดทฤษฎี เพื่อใช้เป็นแนวทางการศึกษาข้อมูลเชิงลึก ในการสร้างแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าไคสแควร์
ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 40 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี และส่วนใหญ่ใช้เครื่องตัดไฟยี่ห้อ เซฟ ที คัท
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ ผู้บริโภคให้ความสาคัญปัจจัยทางการตลาดทั้งสี่ด้านในระดับมากคือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ : ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับคุณภาพของเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ และความทันสมัยของเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ ปัจจัยด้านราคา : ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับราคาเครื่องตัดไฟเหมาะสมกับคุณภาพ และราคามีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ ปัจจัยด้านการจัดจาหน่าย : ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับความชัดเจนของป้ายแสดงราคาผลิตภัณฑ์ และร้านค้า ตัวแทนบริษัท หาง่ายเห็นได้ชัด ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด : ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับความประทับใจในการให้บริการของพนักงานขาย และพนักงานขายมีอัธยาศัยดี สุภาพ แต่งกายสะอาด มากที่สุด
ปัญหาอุปสรรคที่ผู้บริโภคประสบในการเลือกซื้อเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ พบว่าปัญหาอุปสรรคด้านผลิตภัณฑ์เป็นปัญหาที่ผู้บริโภคประสบมากที่สุดคือ คุณภาพผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน ปัญหาอุปสรรครองลงมาด้านราคา ผู้บริโภคประสบปัญหาราคาเครื่องตัดไฟไม่ได้มาตรฐาน ปัญหาด้านการส่งเสริมการตลาดที่ผู้บริโภคประสบคือ การให้คาแนะนาและปรึกษาฟรีในด้านการใช้เครื่องตัดไฟอัตโนมัติ ปัญหาด้านการจัดจาหน่ายที่ผู้บริโภคประสบคือตัวแทนบริษัทมีให้เลือกน้อย


ดาวน์โหลดเอกสาร