บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นางสาววัลย์ลิกา จอมดวง
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริศักดิ์ รัชชุศานติ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ไม่มี

บทคัดย่อดาวน์โหลดเอกสาร