บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ทัศนคติของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรต่อความสามารถการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สังกัดศูนย์พิสูจน์หลักฐานภาคเหนือ


ผู้วิจัย : ขวัญดาว เมษพันธุ์
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ แขนงการจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ไม่มี

บทคัดย่อ


การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของข้าราชการตารวจ ชั้นสัญญาบัตรต่อความสามารถการปฏิบัติงานด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุของข้าราชการตารวจ ชั้นประทวนสังกัดศูนย์พิสูจน์หลักฐานภาคเหนือ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างของทัศนคติข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรต่อความสามารถการปฏิบัติงานด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ของข้าราชการตารวจชั้นประทวนสังกัดศูนย์พิสูจน์หลักฐานภาคเหนือ เพื่อหาแนวทางการวางแผน การพัฒนาความสามารถการปฏิบัติงานด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุของข้าราชการตารวจ ชั้นประทวนสังกัดศูนย์พิสูจน์หลักฐานภาคเหนือ
การศึกษาครั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร ผู้ดารงตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ในสังกัดศูนย์พิสูจน์หลักฐานภาคเหนือ จานวน 75 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือและวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีชั้นยศ พ.ต.ต.-พ.ต.ท.(สบ2) สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี อายุราชการ 6-10 ปี ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจพิสูจน์หลักฐานในจานวนที่เท่ากัน ผลการศึกษาระดับทัศนคติของข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรต่อความสามารถการปฏิบัติงานด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุของข้าราชการตารวจชั้นประทวนสังกัดศูนย์พิสูจน์หลักฐานภาคเหนือ ทั้ง 7 ด้าน พบว่าส่วนใหญ่มีทัศนคติในระดับมากยกเว้น ด้านการตรวจเก็บเอกสารและด้านการตรวจเก็บวัตถุทางเคมี ผลการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลกับระดับทัศนคติของข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร โดยรวมและรายด้าน พบว่า ข้าราชการตารวจที่มีชั้นยศต่างกัน มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน และมีระดับการศึกษาต่างกัน มีประสบการณ์และอายุงานต่างกัน มีทัศนคติต่อการพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่ต่างกัน ผลการศึกษาข้อเสนอแนะของข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร พบว่า ส่วนใหญ่แนะนาให้มีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติและทบทวนความรู้แก่ข้าราชการตารวจชั้นประทวนผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุในทุกด้านอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง


ดาวน์โหลดเอกสาร