บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การศึกษาการบริหารกองทุนด้านเศรษฐกิจของชุมชน : กรณีศึกษา กองทุนชุมชนบ้านเหล่ามะเหยือง ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ผู้วิจัย : นายชาญณรงค์ มโนชมภู
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สมจิต พรหมเทพ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ ดร.สุนันทา เอี่ยมสำอางค์

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานกองทุนด้านเศรษฐกิจของชุมชนกรณีศึกษาบ้านเหล่ามะเหยือง ตาบลเหล่ายาว อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน เป็นการศึกษาถึงสภาพการบริหารงานของกองทุนชุมชนบ้านเหล่ามะเหยือง และศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนการบริหารกองทุนตามสภาพเศรษฐกิจของชุมชนอันจะนาไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน
การศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนที่ตั้งไว้ ทาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทุนชุมชนทุกด้าน ไม่ว่าการวางแผนดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ตามสภาพการณ์ที่สามารถพึ่งพาตนเองของชุมชน การส่งเสริมสมาชิกและ คณะกรรมการในการสร้างแนวทางการบริหาร เกิดการยอมรับและไว้วางใจจากประชากรและสมาชิกกองทุนในชุมชนได้ การบริหารกองทุนด้านเศรษฐกิจชุมชนบ้านเหล่ามะเหยืองเกิดจากปัจจัยภายในชุมชน คือประชาชนและกลุ่มองค์กรรวมถึงทรัพยากรในท้องถิ่น ปัจจัยภายนอก คือ หน่วยราชการ และเอกชนที่สนับสนุนการดาเนินงานและงบประมาณช่วยเหลือโดยประสานงานความร่วมมือ ในการสร้างกระบวนการดาเนินกองทุนให้เป็นรูปธรรม มีการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการที่จะสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบการทางานของคณะกรรมการอย่างมีขั้นตอน สร้างความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และมีการวางแผนร่วมกันทางานเพื่อให้งาน มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสร้างคุณธรรมในอันที่จะปลุกเร้าจิตสานึกความเป็นเจ้าของกองทุน
การบริหารจาเป็นต้องมีการร่วมมือประสานงาน ในการที่จะกระตุ้นการอานวยการดาเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตลอดจนความต้องการของชุมชนให้เกิดกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชน ในกองทุนต่าง ๆ ในชุมชน ทาให้ชุมชนและกองทุนมีความพร้อมดาเนินงานทั้งด้านเงินทุน และบุคลากรและการเสริมสร้างความรู้ให้แก่สมาชิก ในการที่จะผลักดันให้กองทุนมีความเคลื่อนไหวไปข้างหน้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสบผลสาเร็จในการสร้างอาชีพและรายได้ การเปลี่ยนแปลงสภาพและการสร้างความเชื่อมั่น ในความเป็นเจ้าของในกองทุน บุคลากรในการดาเนินงาน และเงินทุนในการดาเนินงานเป็นการสร้างความภูมิใจในการรักถิ่นอาศัย ทาให้กองทุนเป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาสังคมให้ชุมชนมีความรัก ความสามัคคีในชุมชน ทาให้กองทุนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างไม่มีปัญหาและอุปสรรค เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


ดาวน์โหลดเอกสาร