บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

แนวทางพัฒนาคุณภาพการบริการการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลนครเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นันท์ธัชพรรณ ยอดสุวรรณ
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : บริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริศักดิ์ รัชชุศานติ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ไม่มี

บทคัดย่อ


การศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพการบริการการจัดเก็บรายได้ ของเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นการวิจัยเชิงสารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพการบริการการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลนครเชียงใหม่ สารวจปัญหาและอุปสรรคการบริการการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลนครเชียงใหม่ และหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามในการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากผู้ใช้บริการ จานวน 400 ราย และกลุ่มประชากรจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จานวน 29 ราย วัดคุณภาพการบริการใน 5 ด้าน คือ ด้านรูปลักษณ์ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการให้ความมั่นใจ ด้านการดูแลเอาใจใส่ และด้านการตอบสนอง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างในการจัดเก็บข้อมูลประชากรจากผู้บริหารของเทศบาลนครเชียงใหม่ จานวน 4 ราย เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลนครเชียงใหม่
ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริการในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก ส่วนปัญหาอุปสรรคในการให้บริการจัดเก็บรายได้ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีไม่เป็นปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการและกฎหมายท้องถิ่น ขาดแคลนอุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อช่วยในการจัดเก็บภาษี เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ผู้เสียภาษีไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นและการชาระภาษี และปัญหาการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการ สาหรับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการการจัดเก็บรายได้ โดยพัฒนาบุคลากรด้านการจัดเก็บรายได้ ให้มีความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา และบริการอย่างเป็นระบบ ชัดเจน โปร่งใส เท่าเทียมกัน มีมาตรฐาน ลดขั้นตอนการให้บริการ การจัดเตรียมงบประมาณการเงิน วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน การดูแลสวัสดิการด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ รวมถึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อรองรับการบริการ ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในการติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยี เพื่อนามาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีได้อย่างยุติธรรม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กาหนดมาตรฐานการทางานของหน่วยงานและนโยบายที่ชัดเจนในการยกระดับคุณภาพในการบริการให้มีระดับที่ดีมากกว่าปัจจุบันและต่อเนื่อง


ดาวน์โหลดเอกสาร