บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ความพร้อมของกลุ่มอาชีพทอผ้าสตรีศรีเมืองยู้ผลิตภัณฑ์ ชุมชนจังหวัดลำพูนในการใช้บริการระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


ผู้วิจัย : นายศราวุธ ปัญญาวงศ์
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ไม่มี

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพร้อมของกลุ่มอาชีพทอผ้าสตรีศรีเมืองยู้ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดลาพูนในการใช้บริการระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือกลุ่มอาชีพทอผ้าสตรีศรีเมืองยู้ที่เป็นสมาชิก จานวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถามความต้องการระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 5 ประเด็นคือ การนาเสนอสินค้า วิธีการสั่งซื้อสินค้า วิธีการขนส่งสินค้า วิธีการรับชาระเงิน และแบบสอบถามรูปแบบของการประกอบการของกลุ่มตามทฤษฏีส่วนประสมการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ ค่าฐานนิยม
ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ด้านการเสนอสินค้า กลุ่มอาชีพทอผ้าสตรีศรีเมืองยู้ มีความต้องการใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้า ต้องการให้สหกรณ์เป็นผู้นาเสนอสินค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ด้านวิธีการสั่งสินค้าพบว่า ต้องการให้สั่งซื้อโดยตรงกับกลุ่ม ผลิตตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ และต้องการหลักประกันในการสั่งสินค้าเป็นสัญญาซื้อขาย ด้านวิธีการขนส่งสินค้าพบว่าต้องการให้ผู้ซื้อมารับสินค้าด้วยตนเองและไม่มีการประกันการจัดส่งสินค้า ด้านวิธีชาระเงิน พบว่า ต้องการรับชาระเงินจากลูกค้าโดยตรงและไม่มีนโยบายในการชาระเงิน และต้องการให้ใช้ชื่อกลุ่มเป็นผู้รับเงินสาหรับรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมในการนาเสนอสินค้าออกสู่ตลาดนั้น พบว่า รูปแบบที่เหมาะสม คือ รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบการนาเสนอสินค้า ซึ่งยังต้องอาศัยหน่วยงานของรัฐและสถาบัน การศึกษาในการพัฒนาการค้าระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


ดาวน์โหลดเอกสาร