บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ความรู้และเจตคติของผู้นำทางการเมืองระดับท้องถิ่นเกี่ยวกับ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : กรณีศึกษาจังหวัดลำพูน


ผู้วิจัย : นางสาวกัญญารัตน์ สุริยะวงค์
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ชัย พัฒนพงศา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์พีระพงศ์ บุญศิริ

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้ต้องการศึกษาถึงความรู้และเจตคติของผู้นาทางการเมืองระดับท้องถิ่นเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดลาพูน การศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับตัวแปรที่มีผลต่อความรู้และเจตคติของผู้นาทางการเมืองระดับท้องถิ่น ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการศึกษาจากเอกสารตาราที่เกี่ยวข้อง และการใช้แบบทดสอบความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทาการสุ่มตัวอย่างเป็นระบบ (Systematic Random Method) จากทุกหมู่บ้านในจังหวัดลาพูนได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 228 หมู่บ้าน กลุ่มตัวอย่างของแต่ละหมู่บ้านคือกานันหรือผู้ใหญ่บ้าน 1 คน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล (ส.อบต.) 2 คน เก็บแบบสอบถามกลับคืนได้ทั้งสิ้น 549 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 80.26
จากการศึกษาพบว่าระดับความรู้ = 21.47+0.57 ระดับการศึกษา หมายความว่า ถ้าระดับการศึกษาของผู้นาทางการเมืองระดับท้องถิ่นสูงขึ้นจะมีผลทาให้ระดับความรู้ของผู้นาฯสูงขึ้นตามด้วย ดังนั้น การพัฒนาด้านการศึกษาจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เนื่องจากการศึกษาพบว่าผู้นาทางการเมืองระดับท้องถิ่นส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์อายุระดับปานกลาง ดังนั้นหน่วยงานที่จะสามารถพัฒนาด้านระดับการศึกษาได้ก็คือการศึกษานอกโรงเรียน
เจตคติ = 43.13 - 9.42 ระดับรายได้ + 0.57 ระดับการรับข้อมูลจากเอกสารของหน่วยงาน -0.92 ระดับการศึกษา -0.35 ระดับการรับข้อมูลทางสื่อโทรทัศน์ หมายถึง ถ้าระดับของตัวแปรรายได้ ระดับการศึกษา และระดับการรับรับข้อมูลทางสื่อโทรทัศน์ลดลง จะทาให้ระดับเจตคติเพิ่มขึ้น แต่ถ้าระดับของตัวแปรดังกล่าวเพิ่มขึ้นจะทาให้ระดับเจตคติลดลง และสาหรับตัวแปร
การรับข้อมูลจากเอกสารของหน่วยงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเจตคติ คือถ้าระดับการรับข้อมูลจากเอกสารของหน่วยงานเพิ่มขึ้นจะทาให้ระดับเจตคติเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การส่งเสริมและรณรงค์ให้ผลิตสื่อเอกสารจากหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้นาระดับท้องถิ่น
ผู้นาฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ผู้ดารงตาแหน่งกานันผู้ใหญ่บ้านมีระดับความรู้ และเจตคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสูงกว่าผู้ดารงตาแหน่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล จากการเปรียบเทียบระดับความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระหว่างเพศชายกับเพศหญิงพบว่า เพศชายกับเพศหญิงมีความรู้ไม่แตกต่างกัน แต่เพศหญิงมีระดับเจตคติสูงกว่าเพศชาย


ดาวน์โหลดเอกสาร