บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การประเมินการใช้หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน


ผู้วิจัย : นางสาวเกียรติสุดา กาศเกษม
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูสิทธิ์ ชูชาติ

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบสารวจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการใช้หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ ปัญหา และข้อเสนอแนะที่มีต่อการใช้หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประชากรกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรครู ผู้ปกครองนักเรียน บุคลากรฝ่ายสนับสนุนการสอน วิทยากรท้องถิ่น และนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน แบบรายงานพฤติกรรมตนเองของนักเรียน แบบประเมินการตรวจใบงานของนักเรียน และแบบสัมภาษณ์บุคลากรฝ่ายสนับสนุนการสอน วิทยากรท้องถิ่น และผู้บริหาร ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูล เชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า ด้านตัวป้อนก่อนการใช้หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง บุคลากรครูและผู้บริหารมีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยมาก ในด้านความพร้อมของนักเรียน บุคลากรครู เนื้อหาสาระของหลักสูตร และสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนส่งเสริมการใช้หลักสูตร และมีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยปานกลาง ในด้านความพร้อมของสื่อการเรียนรู้ก่อนการใช้หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนด้านกระบวนการในการใช้หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง มีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยมาก ในด้านกระบวนการวัดผลประเมินผล กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่วนการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรมีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยปานกลาง และด้านผลผลิตจากการใช้หลักสูตร บุคลากรครูและผู้บริหารมีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยมาก ในด้านการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยปานกลาง ในด้านการนาเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และความรู้ความเข้าใจเรื่องการรวมกลุ่มขององค์กรต่าง ๆ ในชุมชน และเมื่อศึกษาจากแบบรายงานพฤติกรรมตนเองของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติเป็นบางครั้งมากที่สุด โดยมีการปฏิบัติมากในด้าน การวางแผนการใช้จ่าย และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่วนพฤติกรรมที่นักเรียนไม่เคยปฏิบัติเลย คือ การเผยแพร่แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจากการประเมินการตรวจใบงานของนักเรียนตามหน่วยการเรียนรู้ในหลักสูตรพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินในระดับดี
ด้านความพึงพอใจในการใช้หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า บุคลากรครู ผู้ปกครอง นักเรียน มีความพึงพอใจระดับเห็นด้วยมาก ส่วนนักเรียนมีความพึงพอใจระดับเห็นด้วยปานกลาง บุคลากรฝ่ายสนับสนุนการสอน วิทยากรท้องถิ่น และผู้บริหาร มีความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตร เรื่อง ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน พฤติกรรมด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวางแผนการใช้จ่ายของตนเอง และความมีคุณธรรมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ยังไม่พึงพอใจในเรื่อง การเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่วนปัญหาการใช้หลักสูตรที่พบ คือ นักเรียนไม่สามารถนาความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ครูดูแลเอาใจใส่นักเรียนไม่ทั่วถึง และครูบางคนไม่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียน ผู้บริหารไม่นิเทศติดตามการใช้หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ โรงเรียน ขาดแคลนสื่อการเรียนรู้ และงบประมาณในการจัดทาโครงการต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะในการใช้หลักสูตร ควรเน้นให้ผู้เรียนนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจาวัน และเผยแพร่แก่ชุมชน ให้ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียน สอดส่องดูแลพฤติกรรมนักเรียนอย่างใกล้ชิด และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นคว้า หาความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเองจากสื่อการเรียนรู้ในท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย ทันสมัย โดยอาศัยความร่วมมือจากชุมชนและวิทยากรท้องถิ่น รวมทั้งเพิ่มระยะเวลาในการใช้หลักสูตรให้มากขึ้น


ดาวน์โหลดเอกสาร