บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน กรณีศึกษา บริษัทโตเกียว คอยล์ เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด


ผู้วิจัย : นายโฆษิต ไหวฉลาด
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ไม่มี

บทคัดย่อ


การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและค้นหาความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของพนักงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลาพูน กรณีศึกษาบริษัท โตเกียว คอยล์ เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย) จากัด โดยจาแนกตามข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของพนักงานได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ ตาแหน่ง และอายุงาน งานวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงสารวจที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 274 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท โตเกียว คอยล์ เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย) จากัด ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านพบว่า มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับมากคือ ด้านการได้รับความสาเร็จ รองลงมาคือ มีความพึงพอใจในระดับปานกลางคือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านลักษณะงานด้านความรับผิดชอบ ด้านนโยบายการบริหาร ด้านสภาพการทางาน ด้านการบังคับบัญชา ด้านสวัสดิการ และมีความพึงพอใจในระดับน้อยคือด้านความก้าวหน้าตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท โตเกียว คอยล์ เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย) จากัด ที่มี อายุและอายุงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท โตเกียว คอยล์ เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย) จากัดในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท โตเกียว คอยล์ เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย) จากัด ที่มีเพศ การศึกษา รายได้ และตาแหน่งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท โตเกียว คอยล์ เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย) จากัด ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05


ดาวน์โหลดเอกสาร