บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการการก่อสร้าง โครงการสายส่งระบบ 115 กิโลโวลต์ ของพนักงานช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศึกษากรณีช่วงสถานีไฟฟ้าแม่แตง ถึงสถานีไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน


ผู้วิจัย : นายประเสริฐ ประจงไสย
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ไม่มี

บทคัดย่อ


การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาจัดการการก่อสร้างโครงการสายส่งระบบ 115 กิโลโวลต์ กรณีศึกษาช่วงสถานีไฟฟ้าแม่แตงถึงสถานีไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน จาแนกตามข้อมูลลักษณะพื้นฐานของพนักงานช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใช้วิธีการวิจัยเชิงสารวจจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 160 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
ความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคการดาเนินการก่อสร้างโครงการสายส่งระบบ 115 กิโลโวลต์ของพนักงานช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในภาพรวมอยู่ในระดับการปฏิบัติการปานกลางและเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านพบว่า มีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคาการปฏิบัติการในระดับมากคือ ด้านหน่วยงานราชการ รองลงมาคือ ด้านการดับไฟปฏิบัติงานและ ด้านสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ส่วนความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติการในระดับปานกลางคือ ด้านเครื่องจักรเครื่องมือและด้านผู้รับเหมา และมีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติการในระดับน้อยคือ ด้านเจ้าของโครงการ ด้านเนื้อหาโครงการและด้านวัสดุตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคการดาเนินการก่อสร้างโครงการสายส่งระบบ 115 กิโลโวลต์ของพนักงานช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มี ประสบการณ์เกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการสายส่ง ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคของระบบสายส่งไฟฟ้าในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคการดาเนินการก่อสร้างโครงการสายส่งระบบ 115 กิโลโวลต์ของพนักงานช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีตาแหน่งและสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการสายส่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคของระบบสายส่งไฟฟ้าในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05


ดาวน์โหลดเอกสาร