บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22


ผู้วิจัย : นางดิษฐ์ลดา ปันคำมา
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ สุขประเสริฐ

บทคัดย่อ


การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการดาเนินการจัดการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติของนักเรียนและครู และสังเคราะห์แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การวิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้สอนระดับช่วงชั้นที่ 3 และ 4 โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 22 จานวน 30 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 22 จานวน 161 คน และผู้เชี่ยวชาญ จานวน 10 คน นอกจากนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากผลการดาเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (SAR) ประจาปีการศึกษา 2549 การประชุมประจาเดือน ประจาปีการศึกษา 2549 และการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีจานวน 5 ฉบับ คือ แบบสารวจข้อมูล แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาเสนอข้อมูลในเชิงพรรณนา ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. การดาเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22ในขั้นเตรียมการและขั้นดาเนินการ มีปัญหาในด้านบุคลากรมากที่สุด สาหรับการประเมินผล การจัดการศึกษาประกอบด้วย การวางแผนงาน การจัดเตรียมบุคลากร การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนทางการเรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอน เนื้อหาวิชา เทคนิคและระบบสัญญาณ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน และพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีมาก ส่วนความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย พฤติกรรมการสอนของครูต้นทาง พฤติกรรมการสอนของครูปลายทาง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูต้นทางกับนักเรียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูปลายทางกับนักเรียน บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนอยู่ในระดับดีมากเช่นกัน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของนักเรียน ใน 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเทียบกับเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2549 อยู่ในระดับคุณภาพควรปรับปรุง และปีการศึกษา 2550 อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ ผลการทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ ผลการทดสอบของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ทั้งประเทศมีค่าใกล้เคียงกัน และผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2549 – 2550 จานวน 158 คน สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้ถึงร้อยละ 88.60
3. เจตคติของนักเรียนและครูที่มีต่อการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
4. แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พฤติกรรมการสอนของครูต้นทางและครูปลายทาง เป็นด้านที่ควรให้ความสาคัญเป็นอันดับแรก โดยโรงเรียนควรดาเนินการดังนี้
4.1 จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดประชุม สัมมนา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม รวมถึงพัฒนาทักษะ เทคนิค วิธีการ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูปลายทาง
4.2 ควรมีระบบการกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลที่ชัดเจนและมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทาให้ทราบสภาพปัจจุบัน ปัญหาพร้อมทั้งได้รับการแก้ไขได้ทัน ต่อความต้องการ
4.3 สร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูต้นทางกับ ครูปลายทางมากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีพัฒนาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน


ดาวน์โหลดเอกสาร