บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ความพึงพอใจของลูกค้าประกันชีวิต ต่อส่วนประสมทางการตลาด ในการให้บริการของสำนักงานตัวแทน บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด (จังหวัดกาญจนบุรี)


ผู้วิจัย : นางสาวเกศรา ตั้งวิรุฬห์
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ แขนงการตลาด
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณี ใจรักษ์

บทคัดย่อ


การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าประกันชีวิตต่อส่วนประสมทางการตลาดในการให้บริการของสานักงานตัวแทน บริษัท เอ ไอ เอ จากัด (จังหวัดกาญจนบุรี) เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกค้าประกันชีวิตต่อส่วนประสม ทางการตลาดในการให้บริการของสานักงานตัวแทน บริษัท เอ ไอ เอ จากัด (จังหวัดกาญจนบุรี) และเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะและความต้องการของลูกค้าประกันชีวิตของสานักงานตัวแทน บริษัทเอ ไอ เอ จากัด (จังหวัดกาญจนบุรี) ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างลูกค้าประกันชีวิตของ บริษัท เอ ไอ เอ จากัด (จังหวัดกาญจนบุรี) จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือและวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) และใช้การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม (Testing the Diffenence Two Means : t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) การทดสอบ ความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD (Least Significant Difference) เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจของลูกค้าประกันชีวิตต่อส่วนประสมทางการตลาด ในการให้บริการของสานักงานตัวแทน บริษัท เอ ไอ เอ จากัด (จังหวัดกาญจนบุรี) โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
ความพึงพอใจของลูกค้าประกันชีวิตต่อส่วนประสมทางการตลาดในการให้บริการ ของสานักงานตัวแทน บริษัท เอ ไอ เอ จากัด (จังหวัดกาญจนบุรี) มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งเปรียบเทียบระดับความ พึงพอใจของลูกค้าประกันชีวิตต่อส่วนประสมทางการตลาดในการให้บริการของสานักงานตัวแทนบริษัท เอ ไอ เอ จากัด (จังหวัดกาญจนบุรี) เมื่อได้จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ลูกค้าประกันชีวิตที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน ได้แก่ เพศที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นในด้านของผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างกัน ส่วนด้านอายุ อาชีพ และรายได้ ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม และรายด้านแตกต่างกันทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านบุคลากร


ดาวน์โหลดเอกสาร