บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

สภาพการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนขนาดเล็ก เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5


ผู้วิจัย : นายเจษฎา ธัญหมอ
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนูม้วน ร่มแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์จักรกฤช วิชา

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงาน เปรียบเทียบสภาพ การบริหารงานและศึกษาความต้องการสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารงานในโรงเรียนขนาดเล็ก เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน จานวน 163 คน เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. สภาพการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนขนาดเล็ก เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกรายการคือ ด้านการวางแผน การดาเนินงาน โรงเรียนมีคาสั่งแต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบทุกโครงการ โรงเรียนมีการจัดทาแผนงานโครงการเกี่ยวกับสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยการมีส่วนร่วม ด้านการดาเนินงานตามแผนคือ โรงเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงานบริหารทั่วไป การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคลากร และการบริหารงานแผนและงบประมาณ ด้านการตรวจสอบและติดตามประเมินผลคือโรงเรียนมีการรายงานผลการอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนมีการประเมินผลการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการนาผลการประเมินมาพัฒนาคือ โรงเรียนมีการนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา การเรียนการสอน
2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนขนาดเล็ก เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ Scheffe พบว่าความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความต้องการสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า มีความต้องการในระดับมากคือ การจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาให้มากขึ้นกว่าเดิม การนาผลการประเมิน การใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การมีส่วนร่วม ในการจัดหา สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนขนาดเล็ก เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 พบว่า ขาดซอฟต์แวร์สนับสนุน การปฏิบัติงานหรือการจัดการเรียนการสอน อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์คุณภาพต่า อุปกรณ์บางอย่างขาด การบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี วัสดุอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีจานวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภาพห้องสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่เหมาะสม ขาดความรู้เรื่องการบารุงรักษาและซ่อมแซม เมื่อเครื่องมีปัญหาขัดข้อง บุคลากรมีน้อย ขาดความรู้ความเข้าใจ กระแสไฟฟ้าไม่คงที่ หรือต้องใช้แหล่งพลังงานอย่างอื่น


ดาวน์โหลดเอกสาร