บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ปัจจัยทางด้านการตลาดที่มีอิทธิพลต่อลูกค้าในการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจร้านค้าวัสดุก่อสร้างในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


ผู้วิจัย : ภาณุ เกริกสกุล
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : บริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ไม่มี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ไม่มี

บทคัดย่อ


การศึกษาเรื่อง นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าวัสดุก่อสร้างตามปัจจัยด้านการตลาด จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากลูกค้าทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการ จานวน 372 ผลการวิจัย พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สามารถแยกรายละเอียดปัจจัย ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด คือ สินค้ามีให้เลือกจานวนเพียงพอ ด้านราคา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สามารถแยกรายละเอียดปัจจัยด้านราคาอยู่ในระดับมากที่สุด คือ เงื่อนไขการชาระเงินหลายแบบ (เงินสด/เงินเชื่อ) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สามารถแยกรายละเอียดปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ทาเลที่ตั้งของร้านหาง่าย ติดถนน ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สามารถแยกรายละเอียดปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว ถูกต้อง จากการศึกษาการเปรียบเทียบเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าวัสดุก่อสร้างตามปัจจัยด้านการตลาด จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ผลการศึกษา พบว่า การตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างของลูกค้าในเขตอาเภอเมือง จังหวัดลาพูน จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน แต่มีการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างไม่แตกต่างกัน
คำสำคัญ: การตัดสินใจ, ลูกค้า, ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านราคา, ด้านช่องทางจัดจาหน่าย, ด้านการส่งเสริมการขาย
Keyword: Decition, Customer, Product, Price, Place, Promotion
สาขา บริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ปีที่จบ 2554


ดาวน์โหลดเอกสาร