บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การประเมินกระบวนการใช้หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน


ผู้วิจัย : นางสาวนันทิยา นิมงคล
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ ยุพิน อินทะยะ

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินกระบวนการใช้หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จานวน 5 คน ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จานวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จานวน 12 คน และกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 60 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
ด้านกระบวนการจัดการหลักสูตร ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่า สถานศึกษามีการอบรมพัฒนาครูผู้สอนเกี่ยวกับหลักสูตรเป็นประจาและต่อเนื่อง โดย มีความเห็นสอดคล้องกันในเรื่อง สถานศึกษามีการอบรมพัฒนาครูผู้สอนเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่าเสมอต่อเนื่องทุกปี และเรื่อง มีการสารวจความต้องการในกระบวนการจัดการหลักสูตรจากครูผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มีการนาหลักสูตรไปใช้จริงและหลังจากการสารวจความต้องการในกระบวนการจัดการหลักสูตร สถานศึกษามีการส่งเสริมครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นได้
ด้านการดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่า สถานศึกษาได้จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีการประชุมและนิเทศงานวิชาการอย่างสม่าเสมอ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอย่างต่อเนื่อง ครูผู้สอนออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอนอย่างหลากหลายและมีการจัดการเรียนรู้ครบสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นว่า ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น
ด้านความพึงพอใจ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ครูผู้สอนที่มีความพึงพอใจปานกลาง และผู้บริหารสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ในระดับปานกลาง ครูผู้สอนมีความพึงพอใจในระดับมาก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 มีความเห็นต่อกระบวนการใช้หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นสูงสุดในเรื่อง สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับชีวิตประจาวัน รองลงมาคือ นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน และสามารถประยุกต์สิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน


ดาวน์โหลดเอกสาร