บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การใช้กระบวนการสร้างอนาคตร่วมกันเพื่อส่งเสริมทักษะและเจตคติ ต่อการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


ผู้วิจัย : นางวิภาพร พันเอม
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์

บทคัดย่อ


การวิจัยเรื่องการใช้กระบวนการสร้างอนาคตร่วมกันเพื่อส่งเสริมทักษะและเจตคติต่อการเขียนสะกดคาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม สังกัดสานักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสามารถใน
การเขียนสะกดคา และเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเขียนสะกดคาโดยใช้กระบวนการสร้างอนาคตร่วมกัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนเทศบาล
วัดเกตการาม จานวน 30 คน ดาเนินการสอนทั้งหมด 20 แผน 22 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดทักษะการเขียนสะกดคา และแบบวัดเจตคติที่มี
ต่อการเรียนการเขียนสะกดคา ด้วยกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกัน โดยมีค่าความเชื่อมั่นของ
แบบวัดทักษะการเขียนสะกดคาและแบบวัดเจตคติเท่ากับ 0.92 และ 0.77 ตามลาดับ ส่วนนวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอน ได้แก่ แผนการสอนวิชาภาษาไทยซึ่งจัดกิจกรรมตามกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกัน จานวน 20 แผน
ผู้วิจัยทาการวัดทักษะการเขียนสะกดคาและเจตคติต่อการเขียนสะกดคา ก่อนเรียนและหลังเรียนแล้วทดสอบค่า (t - test) แบบ One Sample t - test
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนที่เรียนด้วยกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกัน มีผลสัมฤทธิ์ในการเขียน
สะกดคาภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
2. นักเรียนร้อยละ 100 มีความก้าวหน้าของทักษะการเขียนสะกดคาเพิ่มขึ้นโดยมีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 59.27
3. นักเรียนที่เรียนด้วยกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกันมีเจตคติต่อการเขียนสะกดคา
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
4. นักเรียนร้อยละ 100 มีความก้าวหน้าของเจตคติต่อการเขียนสะกดคาเพิ่มขึ้น โดยมีผลความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 28.33


ดาวน์โหลดเอกสาร