บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านปี้ ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา


ผู้วิจัย : พระใบฎีกาวิเชียร ใจดี
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เฮงสวัสดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ ชูชาติ

บทคัดย่อ


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านปี้ ตาบลเวียง อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา เน้นการศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการจัดการป่าชุมชน โดยใช้การวิเคราะห์แบบ SWOT ศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อนาไปพัฒนาการอนุรักษ์ป่าชุมชนให้ยั่งยืน
วิธีดาเนินการวิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยแบบมีส่วนร่วม การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในพิธีกรรมและกิจกรรมอื่น ๆ คือ พิธีกรรมเลี้ยงผีขุนน้า พิธีกรรมสืบชะตาแม่น้า และพิธีกรรมบวชป่า เพื่ออนุรักษ์ป่าโดยใช้ SWOT วิเคราะห์และนาเสนอผลการวิจัยเชิงพรรณนาบรรยาย
ผลของการศึกษาชุมชนบ้านปี้มีส่วนร่วมในการวางแผน การพัฒนา การปรับปรุง การจัดการป่าชุมชน การมีส่วนร่วมนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี และกิจกรรมอื่น ๆ จากการวิเคราะห์ด้วย SWOT พบว่าจุดแข็ง คือ ความร่วมมือระหว่าง ผู้นาชุมชน พระสงฆ์ และชาวบ้าน จุดอ่อน คือ การฝ่าฝืนระเบียบป่าชุมชนของชาวบ้าน โอกาสคือ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล และอุปสรรค คือ ยังขาดพระราชบัญญัติป่าชุมชน และขาดการป้องกันไฟป่า
เพื่อให้การอนุรักษ์ป่าชุมชนและทรัพยากรให้ยั่งยืนต่อไป ควรส่งเสริมชาวบ้านให้อนุรักษ์ประเพณี พิธีกรรม และกิจกรรมอื่น ๆ เช่น พิธีกรรมเลี้ยงผีขุนน้า พิธีกรรมสืบชะตาแม่น้า และพิธีกรรมบวชป่าต่อไป


ดาวน์โหลดเอกสาร