บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดลำพูน


ผู้วิจัย : นางสาวบัวนำ บุญมา
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์วีระ คำวิเศษณ์

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นาของผู้บริหารกับ การมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดลาพูน ประชากรเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดลาพูน จานวน 209 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ร้อยละและค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ผู้บริหารที่มีพฤติกรรมภาวะผู้นามุ่งงานสูง มุ่งสัมพันธ์สูง มีส่วนร่วมมากในการวิเคราะห์แนวการจัดประสบการณ์ ร้อยละ 71.20 การนาแนวประสบการณ์ไปปฏิบัติ ร้อยละ 64.29 การตรวจสอบและประเมินผลการจัด ประสบการณ์ ร้อยละ 57.75 และการสรุปผลการจัดประสบการณ์เพื่อหาแนวทางแก้ไข ร้อยละ 60.02 ส่วนผู้บริหารที่มีพฤติกรรมภาวะผู้นามุ่งงานต่า มุ่งสัมพันธ์สูง มีส่วนร่วมปานกลางใน การวิเคราะห์แนวการจัดประสบการณ์ ร้อยละ 63.06 การนาแนวประสบการณ์ไปปฏิบัติ ร้อยละ 70.32 การตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ์ ร้อยละ 57.09 และการสรุปผลการจัด ประสบการณ์เพื่อหาแนวทางแก้ไข ร้อยละ 72.65
ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ผู้บริหารที่มีพฤติกรรมภาวะผู้นามุ่งงานต่า มุ่งสัมพันธ์ต่า มีส่วนร่วมมากในการวิเคราะห์แนวการจัดประสบการณ์ ร้อยละ 47.50 มีส่วนร่วมปานกลาง ในการนาแนวประสบการณ์ไปปฏิบัติ ร้อยละ 47.62 การตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ์ ร้อยละ 41.25 และการสรุปผลการจัดประสบการณ์เพื่อหาแนวทางแก้ไข ร้อยละ 42.83 นอกจากนี้ ผู้บริหารที่มีพฤติกรรมภาวะผู้นามุ่งงานสูง และมุ่งสัมพันธ์ต่ามีส่วนร่วมปานกลางในการวิเคราะห์แนวการจัดประสบการณ์ ร้อยละ 63.16 การนาแนวประสบการณ์ไปปฏิบัติ ร้อยละ 58.77 การตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ์ ร้อยละ 69.20 และการสรุปผลการจัดประสบการณ์เพื่อหาแนวทางแก้ไข ร้อยละ 58.37


ดาวน์โหลดเอกสาร